Kansantalouden tilinpito

Oppitunti:
Aihe:

1.1 Mitä tarkoitetaan kansantaloudella?

Kansantalous voidaan määritellä usealla eri tavalla tarkastelunäkökulman mukaan. Tässä esitetään kansantalous siinä muodossa kuin se kansantalouden tilinpidossa kuvautuu.

Yhden hengen kotitalous, sadan työntekijän yritys ja tuhannen asukkaan kunta ovat kovin erilaisia kokonaisuuksia, mutta kun jokainen niistä tekee itsenäisiä taloudellisia päätöksiä ja osallistuu taloudelliseen toimintaan, niitä kaikkia voidaan nimittää talousyksiköiksi.

Yleensä  taloudessa toimivat yksiköt jaetaan kolmeen ryhmään:

  1. kotitalouksiin
  2. yrityksiin 
  3. julkiseen valtaan.

Kotitalous muodostuu yhdestä tai useammasta ihmisestä, jotka hoitavat talouttaan kokonaisuutena (esimerkiksi saman perheen jäsenet) ja tekevät yhteisiä taloudellisia päätöksiä.

Yrityksille on ominaista, että ne tekevät omaan toimintaansa – tavaroiden tai palveluiden valmistamiseen, ostamiseen ja myymiseen – kuuluvia taloudellisia päätöksiä.

Julkisen vallan – tai julkisyhteisöt-sektorin, kuten kansantalouden tilinpidossa ilmaistaan – muodostavat kunnat, kuntayhtymät sekä valtio ja sosiaaliturvarahastot. Oleellista on, että niistä jokainen tekee omalla toimialueellaan itsenäisiä taloudellisia päätöksiä.

Kun puhutaan kansantaloudesta, tarkoitetaan yhden valtakunnan tai talousalueen talousyksikköjen muodostaman kokonaisuuden taloudellista toimintaa. Maan kansantalous muodostuu hyvin suuren yksikköjoukon toiminnasta. Tarkastelun helpottamiseksi näitä yksiköitä ryhmitellään suuremmiksi kokonaisuuksiksi: koko kansantaloutta tarkasteltaessa ei ole tärkeää, miten yksittäinen kotitalous tai yritys käyttäytyy, vaan tärkeintä on nähdä kullekin ryhmälle ominaiset toimintatavat ja niitä yhdistävät piirteet. Suomessa kotitalous-sektori muodostuu kaikista noin 2,4 miljoonasta kotitaloudesta.

Esimerkit:

  1. Virtasen tilastoperheen esittely
  2. Kolme erilaista talousyksikköä
Esimerkit

Jaa