Kansantalouden tilinpito

Oppitunti:
Aihe:

1.3 Mitä on kansantalouden tilinpito?

Kansantalouden tilinpito on laaja, tilastoihin perustuva kokonaisjärjestelmä, jolla voidaan kuvata kansantalouden toimintaa. Kansantalouden tilinpidon tarkoituksena on tuottaa taloustoimiin ja niiden luokituksiin perustuva systemaattinen kuva kansantalouden rakenteesta ja sen muutoksista. Kansantalouden tilinpito perustuu keynesiläiseen talousteoriaan ja sen laadintaa ohjaa kansainvälinen suositus SNA (System of National Accounts).

Kansantalouden tilinpidossa pyritään kuvaamaan kaikkien kansantaloudessa toimivien yksiköiden taloudellista (eli rahassa mitattavaa) toimintaa. Tämä vain rahassa mitattavan toiminnan vaatimus on kansantalouden tilinpidossa sekä vahvuus että heikkous. Vahvuus se on sikäli, että suurin osa tiedoista perustuu näin olemassa oleviin lähteisiin eikä epävarmaan arviointiin, ja siten luvut ovat paremmin vertailukelpoisia sekä historiallisesti että kansainvälisesti. Heikkoutena on se, että varsinkin niissä maissa, joissa kotitaloustyön osuus on merkittävä osa jokapäiväistä elämää, kansantalouden tilinpidon antama kuva kansantalouden rakenteesta ja toiminnasta on puutteellinen. Näin siksi, että kaikkea kotitaloustyötä ei lasketa mukaan kansantalouden tilinpitoon.

Kansantalouden tilinpidossa käytettävä niin sanottu makrotaloudellinen tarkastelu tarkoittaa sitä, että ollaan kiinnostuneita samantyyppisten talousyksikköjen muodostamista suuremmista ryhmistä, ei yksittäisistä yksiköistä tai yksilöistä. Jos taas asiaa katsotaan yhden yksikön, vaikkapa tietyn yrityksen näkökulmasta, puhutaan mikrotaloudellisesta tarkastelusta (ks. esimerkki).

Kansantalouden tilinpito rekisteröi tavaroiden ja palveluiden tarjonnan ja kysynnän. Tarjonta koostuu kotimaassa tuotetuista (=tuotos) sekä meille ulkomailta tuoduista (=tuonti) tavaroista ja palveluksista. Kysynnän komponentit (=välituotekäyttö, yksityinen kulutus, julkinen kulutus, investoinnit, vienti ja varastojen muutos) kertovat, mihin Suomen markkinoilla olleet tavarat ja palvelut ovat menneet.

Kysynnän ja tarjonnan komponenttien perusteella voidaan tarkastella tavara- ja palvelutalouden rakentumista ja rakenteiden muuttumista. Lisäksi kansantalouden tilinpito kuvaa eri sektoreiden taloudellisen tilan ja kehityksen, joista nähdään muun muassa sellaisia keskeisiä tietoja kuten julkisyhteisöjen yli-/alijäämä ja kotitalouksien käytettävissä oleva tulo.

Kansantalouden tilinpito on laaja järjestelmä, jossa kuvataan asioita sekä lyhyemmällä että pidemmällä aikavälillä ja myös samoja asioita eri näkökulmista. Kansantalouden tilinpidon perusperiaatteisiin kuuluu vertailtavuus sekä historiallisesti että kansainvälisesti: yhden maan kansantalouden rakennetta ja sen muutoksia voidaan seurata eri vuosina tai eri maita voidaan verrata saman vuoden osalta.

Esimerkit

Jaa