Tilastoteemakartat

Oppitunti:
Aihe:

2.3 Tilasto- ja kartta-aineiston yhdistäminen

Tilastoteemakartan lähtöaineisto voi yksinkertaisimmillaan sisältää kartta-aineiston lisäksi vain aluetunnuksen eli aluetta yksilöivän tunnisteen ja kartassa esitettävän tilastomuuttujan.

Tilasto- ja kartta-aineistojen yhdistämisen edellytyksenä on, että kartantekijällä on käytettävissä sellainen kartta-aineisto, jonka aluejaot vastaavat tilastoissa käytettyjä aluejakoja.

Aluejakoihin perustuvat kartta-aineistot voidaan karkeasti jakaa kahteen ryhmään:

  1. hallinnollisten aluejakojen mukaiset aineistot, esim. kunta- tai maakuntajako
  2. hallinnollisista aluejaoista riippumattomat aineistot, esim. tilastoruudukko

Tilastoaineiston ja kartta-aineiston yhdistäminen tehdään yleensä paikkatieto-ohjelmalla. Tilastoaineistoa voi joskus joutua muokkaamaan ja muokkausta voi tehdä jo ennen paikkatieto-ohjelmaan vientiä vaikka Excelissä. Jos esimerkiksi kuntatunnus on toisessa aineistossa tekstimuotoinen (049) ja toisessa numeerinen (49), aineistojen yhdistäminen ei ilman muokkausta onnistu.

On huomattava, että tilastoaineiston muuttujan arvot vastaavat tietyn ajankohdan tilannetta kyseessä olevalla alueella. Esimerkiksi kuntien välillä tapahtunut osakuntaliitos ei välttämättä näy alueluokituksessa, mutta se on kuitenkin vaikuttanut tilastomuuttujan arvoihin ja kartta-aineiston aluejakoon. Toisin sanoen aiemman ajankohdan tilastoaineistot yhdistyvät uuteen kartta-aineistoon teknisesti, mutta laatunäkökulmasta aineistojen aluejaot eivät vastaa toisiaan.

Lisäksi on huomioitava, että tilastovuosi ja tilastoissa käytetyn aluejaon ajankohta ovat usein eriävät. Tilastovuosi tarkoittaa ajankohtaa, jonka poikkileikkaustilanne tilastoaineisto on. Tilastoaineisto kuvaa sisällöllisesti tätä ajankohtaa, esimerkiksi väestön määrä vuonna 2015. Tilaston aluejaon ajankohta taas on yleensä sen vuoden aluejako, jonka aikana ko. tilasto tuotetaan. Esimerkiksi vuoden 2015 väestön lukumäärä ilmoitetaan 2016 kuntajaossa.

Tilastovuoden ja tilastoinnissa käytetyn aluejaon käytännöt voivat vaihdella tilastoittain. Luokituksen ajankohta kuvataan yleensä tilastoaineiston metatiedoissa.

Katso esimerkistä, miten tilasto- ja kartta-aineisto yhdistetään.

Esimerkit

Jaa