Tilastoteemakartat

Oppitunti:
Aihe:

4.3 Ruutukartta

Ruutukartassa kuvattavan alueen tilastotiedot esitetään tasakokoisin ruuduin. Aluejakona käytetään tilastoruudukkoa, joka  ei ole minkään hallinnollisen tai temaattisen jaon mukainen. Karttakoordinaatistoon perustuvat ruuduittaiset tilastoaineistot tarjoavat mahdollisuuden tarkastella alueellisia ilmiöitä hallinnollisista aluerajoista riippumatta.

Vakiintuneita ruutukokoja ovat 250 m x 250 m, 1 km x 1 km ja 5 km x 5 km. Ruutukoon valintaan vaikuttaa ensisijaisesti ilmiön analyysin edellyttämät vaatimukset. Ruutuaineistoja visualisoitaessa on tarpeen huomioida myös alueen maantieteellinen laajuus. Laajan alueen esittämisessä pienet ruudut eivät erotu. Toisaalta myös luokkarajojen valinnalla voidaan vaikuttaa huomattavasti kartan visuaaliseen ilmeeseen (esimerkki).

Ruututietokanta sisältää karttaruuduittaisia tilastotietoja. Keskeiset tiedot alueen asukasrakenteesta, koulutuksesta, asumisesta, tuloista ja työpaikoista on koottu aineistokokonaisuudeksi, joka on saatavissa koko Suomen alueelta joko 250 m x 250 m, 1 km x 1 km tai 5 km x 5 km -karttaruuduittain. Karttaruuduittaisia tilastotietoja on saatavissa myös avoimena aineistona (ks. 2.2 Aineistojen saatavuus).

Ruutukartassa ruuduittain esitettävät lukuarvot ovat yleensä absoluuttisia määriä kuvaavia arvoja, kuten väestömäärä tai rakennusten lukumäärä. Kun karttaesityksessä käytetään tavallisesti vain yhdenkokoisia ruutuja, voidaan esittää absoluuttisia arvoja. Jos samassa kartassa halutaan esittää lukumäärätietoja erikokoisilla ruuduilla, on arvot suhteutettava, jotta ne olisivat vertailukelpoisia.

Ruutukartan luokat esitetään yleensä yhden värisävyn eri tummuusasteilla. Ruutukartoissa tästä poiketaan joskus käyttäen luokkien väreinä väriympyrän lähivärejä, esimerkiksi punaista, oranssia ja keltaista. Eri luokkiin kuuluvat ruudut ovat näin helpommin erotettavissa toisistaan.

Esimerkit

Jaa