Tilastoteemakartat

Oppitunti:
Aihe:

6.3 Isaritmi- ja isopleettikartta

Isaritmi- ja isopleettikartat perustuvat samanarvonkäyriin eli isaritmeihin. Ne soveltuvat vain spatiaalisesti ja arvojoukoltaan jatkuvan tilastoaineiston kuvaamiseen. Optimaaliseen lopputulokseen pääsyyn vaikuttaa karttakohtaisesti pisteiden sijainti sekä isopleettikartassa myös havaintoalueiden muoto. Isaritmi- ja isopleettikartat eivät sovellu epäjatkuvien arvojen kuvaamiseen, koska tällöin samanarvonkäyriä ei pystytä muodostamaan.

Isaritmikartta

Isaritmikartassa samanarvoiset pisteet yhdistetään toisiinsa käyräksi. Pisteet voivat olla joko havaintopisteitä tai niistä interpoloituja pisteitä. Isaritmikartassa havaintopisteiden arvot ovat todellisia lukuarvoja, jotka on mitattu juuri kyseisessä pisteessä. Tällaisia karttoja ovat esimerkiksi lämpötila-, korkeus- ja syvyyskartat (esimerkki 1).

Pisteitä yhdistävien suorien viivojen linjat pyöristetään yleensä niin, että havaintopisteiden sijainnit eivät näy käyrässä ja ettei viivoissa ole teräviä kulmia. On myös huomattava, että samanarvonkäyrät eivät koskaan risteä tai haaraudu toistensa kanssa.

Isopleettikartta

Isopleettikartassa samanarvonkäyrät muodostetaan aluetta, kuten ruutua tai hallintoaluetta, edustavien pisteiden avulla. Pisteiden saamat arvot eivät siis perustu isaritmikartan tavoin havaintopisteisiin vaan havaintoalueisiin. Pisteet voivat olla esimerkiksi alueiden keskipisteitä ja pisteiden saamat arvot aluetta kuvaavia suhteellisia lukuarvoja. Isopleettikarttoja voivat olla esimerkiksi erilaiset väestöntiheyskartat (esimerkki 2). Joskus puhutaan myös valeisaritmikartasta.

Tässä karttatyypissä on suositeltavaa, että havaintoalueet ovat samankokoisia ja samanmuotoisia. Isopleettikartta kuvaa ilmiön vähittäistä muutosta ja välttää täten koropleettikartan ongelman, jossa arvot voivat muuttua voimakkaasti luokkien rajalla.

Samanarvonkäyrien interpoloinnista kerrotaan seuraavaksi tarkemmin.

Alla olevaan taulukkoon on koottu isaritmi- ja isopleettikartan olennaisimmat eroavuudet.

Taulukko. Isaritmi- ja isopleettikartan erot

 Isaritmikartta

 Isopleettikartta

 Sijaintitieto

 havaintopiste

 havaintoalue (jota piste edustaa)

 Tilastoaineisto

 absoluuttiset luvut

 suhteelliset luvut

Esimerkit

Jaa