Tilastoteemakartat

Oppitunti:
Aihe:

7.4 Kartogrammi

Kartogrammilla tarkoitetaan karttaesitystä, jossa alueiden pinta-alat tai alueiden väliset etäisyydet esitetään suhteessa tarkasteltavan muuttujan arvoihin. Se on kartta, jossa tarkoituksellisesti vääristetään alueiden maantieteellistä sijaintia tarkasteltavan ominaisuuden arvojen perusteella.

Aluekartogrammissa alueen pinta-ala kertoo suoraan ilmiön määrästä. Esimerkiksi väestömäärältään suuret alueet ovat myös kartassa pinta-alaltaan suuria ja vastaavasti väestömäärältään pienet alueet ovat pieniä (esimerkki).

Aikaetäisyyskartogrammissa puolestaan kohteiden välinen ajallinen saavutettavuus vaikuttaa niiden etäisyyksiin toisiinsa nähden. Mitä nopeammin kohteesta toiseen pääsee, sitä lähempänä kartassa ne sijaitsevat toisiaan ja vastaavasti hitaammin toisensa saavutettavat kohteet sijaitsevat kauempana toisistaan.

Kartogrammissa alueiden tulisi pyrkiä noudattamaan alkuperäisiä muotojaan ja sijaintejaan. Kuitenkaan abstrakteimmat esitykset eivät enää edes muistuta perinteistä karttaa. Alueet on saatettu muuttaa neliöiksi, ympyröiksi tai muiksi abstrakteiksi kuvioiksi, jotka edustavat alueita. Kartogrammeja voidaankin muodostaa vaihtelevin menetelmin ja samasta aineistosta voidaan tuottaa hyvin erilaisia karttaesityksiä.

Kartogrammi on usein havainnollinen ja huomiota herättävä esitystapa. Se antaa uuden kuvan alueiden välisistä suhteista ja saattaa jäädä perinteisiä karttaesityksiä paremmin mieleen. Kartogrammin vaikuttavuus kuitenkin edellyttää, että kartan käyttäjä tuntee alueiden maantieteellisesti oikean karttakuvan, jotta hän voi mielessään verrata kartogrammia siihen. Tämän esitystavan ongelmana onkin, että se voidaan kokea vaikeaksi lukea, koska alueita voi olla vaikea tunnistaa uuden koon tai oudon muodon vuoksi.

Esimerkit

Jaa