Tilastoteemakartat

Oppitunti:
Aihe:

8.1 Muuttujan lukuarvo- ja mitta-asteikkotyyppi

Seuraavaksi kerrotaan ensin kahdesta eri lukuarvotyypistä ja lopuksi esitellään useita erilaisia mitta-asteikoita.

Lukuarvotyyppi

Lukuarvoja on sekä absoluuttisia että suhteellisia. Absoluuttisia lukuarvoja ovat yksinkertaiset lukumäärätiedot. Prosenttiosuudet ja keskiarvoluvut taas ovat esimerkkejä suhteellisista lukuarvoista. Se mitä ilmiöstä halutaan viestittää vaikuttaa siihen, millaista tilastoaineistoa käytetään ja tarkastellaanko absoluuttisia vai suhteellisia lukuarvoja. Tilastoaineiston lukuarvojen tyyppi määrittää sen, mikä karttatyyppi kannattaa valita.

Absoluuttisia lukuarvoja käytetään mm. seuraavissa karttatyypeissä:

  • ruutukartta
  • dasymetrinen kartta
  • suhteellisen pistesymbolin kartta
  • pistetiheyskartta
  • isaritmikartta
  • virtauskartta

Suhteellisia lukuarvoja käytetään usein seuraavissa:

  • koropleettikartta
  • ruutukartta
  • isopleettikartta

Mitta-asteikkotyyppi

Tilastotieteessä mitta-asteikolla tarkoitetaan sitä, millaisia vertailuja ja laskutoimituksia aineistolle voidaan tehdä. Useimmiten käytetään jotain näistä neljästä: laatueroasteikko, järjestysasteikko, välimatka-asteikko tai suhdelukuasteikko.

Laatueroasteikko

Ei-numeeriset tiedot ovat laatueroasteikollisia (esim. kansalaisuus). Laatueroasteikollisessa teemakartassa eri värit tai erityyppiset symbolit kuvaavat esimerkiksi erilaisia palveluita (apteekkeja, pankkeja ja ravintoloita) ja niiden sijaintia. Myös alueet voidaan jakaa eri tyyppeihin, kuten esimerkiksi asuinalueisiin tai työpaikka-alueisiin. Kartassa alueet kuvataan eri väreillä tai erilaisilla rasterikuvioinneilla.

Järjestysasteikko

Tiedot voivat olla myös järjestysasteikollisia. Tällä asteikolla määrällisesti mitattavat tiedot luokitellaan suuruus-, paremmuus- tai muuhun järjestykseen.

Järjestysasteikolliseen aineistoon perustuu esimerkiksi kartta, jossa on esitetty kaupunkien suosituimmuusjärjestys matkailukohteena. Matkailijat ovat saaneet nimetä suosikkikohteensa. Kartassa suurin piste kuvaa kisassa ensimmäiseksi tullutta eli suosituinta kaupunkia ja pienin piste kisassa viimeiseksi jäänyttä. Jos kisa koskisi maakuntia, suosituin maakunta voitaisiin värittää jonkin värin tummimmalla tummuusasteella ja vähiten suosittu vaaleimmalla tummuusasteella.

Välimatka- ja suhdelukuasteikko

Numeeriseen mittaamiseen perustuvat tilastotiedot saavat lukuarvoja, jotka voivat olla joko välimatka-asteikollisia (esim. lämpötila) tai suhdelukuasteikollisia (esim. henkilön pituus). Nämä kaksi mitta-asteikkoa eroavat toisistaan siten, että välimatka-asteikolla ei ole absoluuttista nollapistettä kuten suhdelukuasteikolla. Suhdelukuasteikollisella aineistolla muuttujan lukuarvo 0 merkitsee, että kyseistä ilmiötä ei esiinny. Välimatka-asteikollisilla ja suhdelukuasteikollisilla tiedoilla voidaan suorittaa laskutoimituksia, esimerkiksi laskea keskiarvo.

Alla olevaan taulukkoon on koottu yhteen, mikä minkäkin kartografisen symbolin ominaisuus sopii millekin mitta-asteikolle.

Taulukko. Yhteenvetotaulukko eri mitta-asteikkotyyppien kartografisista esitystavoista

 Laatuero-  asteikollinen

 Järjestys-  asteikollinen

 Välimatka-  asteikollinen

 Suhdeluku-  asteikollinen

 Piste

sijainti, väri, muoto

koko, tummuusaste

lukuarvo, koko

 lukuarvo, koko

 Viiva

 tyyli, väri

paksuus, tyyli, väri

 paksuus,  samanarvon-  käyrät

 paksuus  suhteessa  määrään

 Alue

 väri, kuvio

 tummuusaste,  rasterikuviointi

 tummuusaste

 hierarkkiset  rasterikuvioinnit,  värin  tummuusaste,  alueiden koko

Mitta-asteikkoihin voit tutustua myös Johdatus tilastotieteeseen -kurssilla.


Jaa