Tilastoteemakartat

Oppitunti:
Aihe:

9.1.6 Muut luokkarajojen määrittäjät

Tällä oppitunnilla olet oppinut, että tilastoaineiston luokittelun tulisi pääsääntöisesti pohjautua johonkin aineiston ominaisuuksia kuvaavaan luokittelumenetelmään.

Luokkarajojen määrittely voi joskus perustua myös muuhun kuin tilastoaineiston luonteen (esim. jakauman) kuvaamiseen. Tällöin luokkarajoja on muodostettava keinotekoisesti.

Oleelliset raja-arvot

Kuvattavalla ilmiöllä voi olla oleellisia raja-arvoja, joiden suhteen alueita halutaan vertailla. Esimerkiksi jos halutaan tutkia:

  • millä alueilla yli neljännes asuntojen radonarvoista ylittää riskirajan?
  • millä alueilla asuntokuntien mediaanitulo jää alle tietyn rajan?

Tällöin jokin luokkarajoista asetetaan riskirajan tai jonkin raja- tai vertailuarvon mukaan. Aina luokkarajojen keinotekoisen määrittelyn ei tarvitse pohjautua riskirajoihin.

Työttömyysaste on esimerkki muuttujasta, jolla on olemassa yleisesti hyväksyttyjä raja-arvoja. Työttömyysasteen voidaan todeta olevan korkea, keskitasoinen tai alhainen. Tällöin luokkarajat voidaan asettaa näiden määriteltyjen tai yleisesti miellettyjen raja-arvojen mukaan. Kartta kertoo tällöin, mitkä alueet on määritelty korkean, keskitason ja alhaisen työttömyyden alueiksi.

Positiiviset ja negatiiviset arvot

Luokkarajoja voidaan joutua asettamaan keinotekoisesti myös silloin, kun kuvattava ilmiö saa sekä positiivisia että negatiivisia arvoja. Esimerkiksi kuvattaessa nettomaassamuuttoa valitaan yhdeksi luokkarajaksi nolla, jolloin positiivisen (muuttovoiton) ja negatiivisen (muuttotappion) kehityksen alueet voidaan erottaa toisistaan. Myös keskiarvoluku, indeksiluku tai muu vastaava saattaa määrittää luokkarajan (esimerkki).

Teemakartan luettavuus ja ymmärrettävyys voivat joskus edellyttää luokkarajoja, jotka eivät suoranaisesti perustu tilastoaineiston luonteen kuvaamiseen. Kartan lukijoiden kohderyhmäkin saattaa asettaa lisävaatimuksia luokkarajoille. Osaavatko lukijat tulkita karttaa asetettujen luokkarajojen pohjalta?

Luokittelu voi siis perustua myös muihin kuin tilastoaineiston jakaumaa kuvaaviin kriteereihin silloin, kun niiden käyttö on perusteltua kuvattavan asian esiin tuomiseksi tai ymmärtämiseksi. Aineistoa luokitellessa kannattaa muutenkin pitää mielessä, että teemakartan tehtävänä on tuoda esiin alueellisia ja rakenteellisia piirteitä.

Esimerkit

Jaa