På svenska

In English

Tilastotiedon haku

Oppitunti:
Aihe:

5.8 Keskeisiä tilasto-organisaatioita

Tähän kurssin viimeiseen aiheeseen on koottu keskeisten kansainvälisten organisaatioiden kuvauksia. Mukana on myös muita kurssilla esiintyviä lyhenteitä ja käsitteitä. 

AMECO = The annual macro-economic database

 • AMECO on Euroopan komission talouden ja rahoituksen pääosaston DG ECFINin ylläpitämä, kaikille avoin pitkien aikasarjojen makrotaloustietokanta.

BIS = Kansainvälinen järjestelypankki

 • BIS toimii kansainvälisen rahataloudellisen yhteistyön foorumina, rahataloudellisena tutkimuslaitoksena ja tilastojen tuottajana sekä eräänlaisena keskuspankkien pankkiirina.

CEDEFOP = Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus

 • Cedefop tukee Euroopan komissiota ammatillisen koulutuksen edistämisessä sekä yhteisen ammattikoulutuspolitiikan kehittämisessä ja toteuttamisessa. Se tekee läheistä yhteistyötä Euroopan komission, EU-maiden, työnantajien ja ammattiliittojen sekä ammatilliseen koulutukseen liittyvien tutkijoiden ja toimijoiden kanssa.

DG AGRI = Euroopan komission maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosasto

 • DG AGRIn tehtävänä on edistää Euroopan maatalouden kestävää kehitystä ja varmistaa sen maaseutualueiden hyvinvointi.

DG ECFIN = Euroopan komission talouden ja rahoituksen pääosasto

 • DG ECFINin tärkein tehtävä on edistää talous- ja rahaliiton onnistumista. Tätä varten se toteuttaa monenlaisia makrotaloudellisia analyysejä, joita varten tarvitaan tarkoituksenmukaisia ja laadukkaita taloudellisia tilastoindikaattoreita.

DG GROW = Euroopan komission sisämarkkinoiden, teollisuuden, yrittäjyyden ja pk-yritystoiminnan pääosasto

 • DG Grow:n tehtävänä on tavaroiden ja palveluiden sisämarkkinoiden edistäminen sekä EU:n teollisuuden ja muiden toimialojen politiikkatavoitteiden ja yrittäjyyden edistäminen.

EEA = Euroopan ympäristökeskus

 • EEA:n tehtävänä on tuottaa riippumatonta ympäristötietoa EU:n ja sen jäsenvaltioiden päätöksenteon tueksi. EEA:lla on nyt 33 jäsenmaata: EU:n 28 jäsenvaltiota sekä Islanti, Liechtenstein, Norja, Sveitsi ja Turkki.

EKP = Euroopan keskuspankki

 • EKP vastaa Euroopan unionin yhteisestä rahapolitiikasta ja hallinnoi yhteistä valuuttaa euroa. EKP perustettiin vuonna 1998.

EFTA = Euroopan vapaakauppaliitto

 • EFTA on jäsenvaltioittensa välistä vapaakauppaa edistävä järjestö. Nykyään järjestöön kuuluvat Norja, Islanti, Liechtenstein sekä Sveitsi. EFTAn kolme jäsenvaltiota, Norja, Islanti sekä Liechtenstein muodostavat yhdessä Euroopan unionin kanssa Euroopan talousalueen (ETA).

Eurofound = Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö

 • Eurofound tuottaa tutkimukseen perustuvaa tietoa työ- ja sosiaalipolitiikan laatimisen tueksi. Sen johto koostuu EU-maiden hallitusten sekä työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen sekä Euroopan komission edustajista.

Eurostat

 • Eurostat on EU:n tilastotoimisto. Eurostatin tehtävänä on tuottaa EU:n toimielinten tarpeisiin laadukkaita tilastoja, jotka mahdollistavat eri valtioiden ja alueiden vertailun.

FAO = YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö

 • FAOn päätehtävä on maa-, metsä- ja kalatalouden maailmanlaajuisten normien ja yleisten ohjeistojen ja suositusten laatiminen luonnonvarojen käytön hyödyntämiseksi ja tehostamiseksi biodiversiteettiä vaarantamatta.

G20-ryhmä (Group of 20)

 • G20  koostuu maailman 19 suurimman talousmahdin talousministereistä ja keskuspankkien johtajista, sekä Euroopan unionin edustuksesta. Ryhmä 20:n maat vastaavat lähes 85 prosentista koko maailman bruttokansantuotetta (BKT).

ILO = Kansainvälinen työjärjestö

 • ILO pyrkii parantamaan työ- ja elinoloja sekä työllisyystilannetta maailmassa. YK:n erityisjärjestöihin kuuluva ILO on perustettu jo vuonna 1919.

IAEA = Kansainvälinen atomienergiajärjestö

 • IAEA pyrkii edistämään rauhanomaista ydinenergian käyttöä. Vuonna 1957 perustettu IAEA myös edistää säteilyturvallisuutta, ydinturvallisuutta ja ydinaseriisuntaa. Tilastot löytyvät IAEA:n Power Reactor Information System (PRIS) -sivuilta.

IMF = Kansainvälinen valuuttarahasto

 • IMF on vuonna 1945 perustettu kansainvälinen järjestö, joka valvoo maailmanlaajuista rahoitusjärjestelmää tarkkailemalla ulkomaisia vaihtokursseja ja maksutaseita ja antaa pyydettäessä teknistä ja taloudellista apua. Suomi on ollut IMF:n jäsen vuodesta 1948.

OECD = Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö

 • OECD on maailman johtavien talousmahtien vuonna 1961 perustettu yhteistyöelin. Tämän takia OECD:ssä omaksutut normit, suositukset ja käytänteet ovat tosiasiallisesti usein olleet universaaleja, vaikka sillä on useiden laajentumisten jälkeenkin vuonna 2015 vain 34 jäsentä. Sen tuottaman tiedon ja analyysin laatu arvioidaan korkeaksi ja julkisen politiikan tarpeita hyvin palvelevaksi. Suomi on ollut OECD:n jäsen vuodesta 1969.

OSHA = Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto

 • Vuonna 1994 perustettu OSHAn tehtävänä on edistää työntekijöiden turvallisuutta, terveyttä ja tuottavuutta Euroopan työpaikoilla. Se kokoaa, analysoi ja levittää tietoa työterveys- ja työturvallisuusasioiden parissa toimiville tahoille.

PGI = Principal Global Indicators

 • PGI on tietokanta joka sisältää vertailukelpoista tietoa G-20-ryhmän ja eräiden muiden maiden keskeisten talous- ja rahoitusindikaattoreiden kehityksestä. PGI:tä ylläpitää Kansainvälinen valuuttarahasto IMF yhteistyössä Kansainvälisen järjestelypankin BIS:n, Euroopan keskuspankin EKP:n, OECD:n, YK:n ja Maailmanpankin kanssa.

UNCTAD = YK:n kauppa- ja kehityskonferenssi

 • UNCTAD on vuonna 1964 toimintansa aloittanut pysyvä hallitustenvälinen toimielin, jonka päätavoitteena on edistää kehitysmaiden mahdollisuuksia hyötyä maailmankaupasta ja investoinneista maiden omaa taloudellista ja sosiaalista kehitystä tukevalla tavalla.

UNDP = YK:n kehitysohjelma

 • UNDP on YK:n maailmanlaajuinen kehitysverkosto, joka toimii yli 170 maassa ja alueella. UNDP luo yhteistyötä eri maiden välille ja etsii paikallisia ratkaisuja globaaleihin ja kansallisiin haasteisiin yhdessä hallitusten ja kansalaisten kanssa. Se pyrkii elinolojen parantamiseen kaikkialla maailmassa.

UNECE = YK:n Euroopan talouskomissio

 • UNECE on YK:n alueellinen komissio, joka toimii YK:n talous- ja sosiaalineuvoston alaisena. Se perustettiin 1947 edistämään YK:n jäsenmaiden välistä taloudellista yhteistyötä ja hallittua talouskasvua. Komissioon kuuluu 56 jäsenmaata, Euroopan maiden lisäksi Yhdysvallat, Kanada, Israel ja Keski-Aasian tasavallat.

UNESCO = YK:n kasvatus- tiede- ja kulttuurijärjestö

 • Vuonna 1944 perustetun Unescon tehtävänä on myötävaikuttaa rauhan rakentamiseen, köyhyyden vähentämiseen, kestävään kehitykseen ja kulttuurienväliseen dialogiin edistämällä kansojen välistä yhteistyötä kasvatuksen, tieteen, kulttuurin ja viestinnän avulla. Tilastoiminnoista vastaa UNESCO Institute for Statistics.

UNHCR = YK:n pakolaisjärjestö

 • UNHCR:n tehtävänä on taata pakolaisten suojelu maassa, jossa heillä on turvapaikka. UNHCR pyrkii löytämään pysyviä ratkaisuja pakolaisten ongelmiin auttamalla heitä palaamaan koteihinsa, kotoutumaan turvapaikkamaahan tai sijoittumaan kolmansiin maihin.

UNICEF = YK:n lastenrahasto

 • YK:n lastenrahasto Unicef on YK:n alajärjestö, jonka tehtävänä on puolustaa, edistää ja suojella lasten oikeuksia ja antaa erityistä apua maailman kaikkein heikoimmassa asemassa oleville lapsille.

UNSD=YK:n tilasto-osasto

 • UNSD vastaa jatkuvasta tilastoalan kehitystyöstä YK:ssa. Sen päätehtävät ovat tilastotiedon kerääminen, käsittely ja levittäminen, tilastollisten menetelmien, luokitusten ja määritelmien standardisointi; tilastoalan teknisen yhteistyön edistäminen sekä kansainvälisten tilasto-ohjelmien ja toimintojen koordinointi.

WHO = Maailman terveysjärjestö

 • WHO ohjaa ja koordinoi kansainvälistä terveystyötä ja tautien ehkäisyyn liittyvää tutkimusta. 

World Bank = Maailmanpankki

 • Maailmanpankki ei ole mikään tavallinen pankki, vaan se on instituutio, joka antaa avustuksia, edullisia lainoja ja välittää alan tietotaitoa kehitysmaille ja keskituloisille maille. Vuonna 1944 perustetulla Maailmanpankilla on keskeinen rooli kansainvälisessä kehitystyössä.

WTO = Maailman kauppajärjestö

 • WTO on hallitusten välinen kansainvälinen organisaatio. Sen tärkein tavoite on kaupan vapauttaminen. Järjestössä laaditaan tavara- ja palvelukauppaa sekä teollisia ja tekijänoikeuksia koskevia perussääntöjä, jotka sitovat kaikkia. Vuoden 2015 lopussa maailman kauppajärjestöön kuului 162 jäsenvaltioita. Ne muodostavat yli 95 % koko maailman kaupasta.

YK = Yhdistyneet kansakunnat

 • Vuonna 1945 perustettu YK on ainoa kansainvälinen järjestö, jonka jäsenistö kattaa miltei kaikki maailman maat ja jonka tehtäväkenttä on yleinen ja monialainen. Maat ovat vapaaehtoisesti liittyneet yhteen tehdäkseen työtä rauhan sekä taloudellisen ja sosiaalisen edistyksen hyväksi.

Tilastotiedon haku -kurssin lopuksi voit vielä testata, miten hyvin muistat kurssin asiat. Tutustu myös muihin Tilastokoulun kursseihin.


Testaa mitä opit

Jaa