Johdatus tilastotieteeseen

Oppitunti:
Aihe:

1.2.2 Perusjoukko ja tilastollinen malli

Tilastolla kuvataan usein perusjoukon (populaation), kuten Suomen väestön, ominaisuuksia. Muita esimerkkejä perusjoukoista ovat Suomen kotitaloudet, Suomessa toimivat yritykset, tutkittavaa sairautta potevat henkilöt tai galaksimme tähdet.

Olisi periaatteessa mahdollista tutkia kaikki perusjoukon alkiot ja laskea informaation tiivistäviä lukuja. Tällainen kokonaistutkimus on kuitenkin kallista, ja esimerkiksi väestötutkimuksessa siitä aiheutuisi paljon vaivaa kansalaisille.

Koska perusjoukkoa ei voi yleensä tutkia, perusjoukosta poimitaan osajoukko eli otos (esimerkki). Otokseen valituilta henkilöiltä kerätään tietoja esimerkiksi haastattelemalla. Nämä tiedot yleistetään koko väestöön tilastollisen mallin avulla. 

Tilastollinen malli perustuu todennäköisyyslaskentaan. Mallissa kuvataan, millainen mekanismi on synnyttänyt havainnot. Yksityiskohtia ei kuitenkaan täsmennetä, vaan malli sisältää satunnaismuuttujia, joiden tuottamia arvoja ei voi ennustaa tarkkaan. Mallin ajatellaan pätevän myös niille perusjoukon jäsenille eli alkioille, joita ei ole tutkittu.

Esimerkki tilastollisesta mallista on aiheessa 4.5.1 Kahden muuttujan regressioanalyysi.

Esimerkit

Jaa