Johdatus tilastotieteeseen

Oppitunti:
Aihe:

2 Tilastotieteen peruskäsitteitä

Tilastotieteessä mitataan monenlaisia ominaisuuksia, kuten henkilön ikä, sukupuoli ja ammatti, perheen tulot, yrityksen liikevaihto, kunnan veroäyrit ja valtion asukasmäärä. Käsite muuttuja kuvaa ominaisuutta ja sen mittaria. Esimerkiksi lämpötila Celsius-asteina on muuttuja, jonka mittarina on lämpömittari.

Mitta-asteikko kuvaa esimerkiksi, onko mittaus aina luku tai onko negatiivinen arvo mahdollinen. Mittauksen tarkkuus vaihtelee. Perheen lapsien lukumäärä on jokin pieni kokonaisluku, mutta pinta-alaa voidaan mitata miten tarkkaan halutaan. Muuttujan jakauma kuvaa, miten yleisiä eri arvot ovat.

Estimoinnissa tavoitteena on tuottaa arvioita perusjoukon ominaisuudesta. Tulosten toivotaan olevan tarkkoja. Menetelmän harhattomuuskin on usein tärkeää. Jos menetelmä ei ole harhaton, mitattavaa ominaisuutta mahdollisesti yliarvioidaan liian usein.

Tiedonkeruussa perusjoukosta tutkitaan yleensä pieni osajoukko eli otos. Väestön tutkimuksessa otokseen valitaan henkilöt yleensä satunnaisesti eli satunnaisotannalla. Tutkimuksen onnistumisen kannalta olisi tärkeää, että mahdollisimman moni henkilö tavoitetaan ja suostutellaan vastaamaan. Web-surveyssä vastaamiseen saa käyttää internetiä tai mobiililaitetta.

Massiivista automatisoitua tiedon keruuta esimerkiksi satelliittikuvien avulla sovelletaan modernissa Big data -tutkimuksessa.

Tilastojen käyttäjällä pitää olla tilastollista lukutaitoa. Kriittisyys on tärkeää, jotta tilaston tuottaja ei harhauta lukijaa.

Oppitunnilla näytetään, kuinka tilastoja ja estimoinnin tuloksia visualisoidaan muun muassa kuvioilla, joissa on pylväitä ja piirakoita. Aikasarja kuvaa vaihtelua ajan myötä esimerkiksi vuodesta toiseen.


Jaa