Tilastojen ABC

Oppitunti:
Aihe:

1.1 Mikä tilasto on?

Tilasto perustuu siihen, että kerätään jostakin asiasta toistuvasti havaintoja. Useimmin havainnot kerätään erilaisilla tiedusteluilla, joissa on yksityishenkilöiden, yritysten tai muiden organisaatioiden vastattavaksi tarkoitettuja kysymyksiä. Varsinaisten tilastokyselyjen lisäksi voidaan käyttää esimerkiksi hallinnollisiin tarkoituksiin kerättyjä tietoja. Koska jokainen vastaaja vastaa samoihin kysymyksiin, saadaan varmistettua, että yksittäiset havainnot ovat mahdollisimman vertailukelpoisia keskenään.

Kerätyt havainnot kootaan muokkausta varten yhtenäisiksi havaintoaineistoiksi. Ne tiivistetään mittaluvuiksi, jotka julkaistaan taulukoina ja niiden pohjalta laadittuna tilastografiikkana.

Tilaston mittaluvut on yleensä rakennettu siten, että vertailu muihin samaa asiaa koskeviin tilastoihin tai tutkimuksiin on mahdollista. Se edellyttää, että määritellään tarkoin, mitä halutaan mitata. Tällainen käsiteanalyysi vaikuttaa sekä tiedon keruulomakkeen kysymyksiin että havaintoaineiston muokkaukseen ja taulukointiin. Tilastoaineiston keruussa ja muokkauksessa käytetään tilasto- ja yhteiskuntatieteiden piirissä kehitettyjä käsitteitä ja menetelmiä.

EsimerkitHarjoitukset

Jaa