Tilastojen ABC

Oppitunti:
Aihe:

4.3 Vertailu tilastoilla

Tilastolukujen tärkein käyttötapa on vertailu. Yleisimmin vertailua tehdään eri ajankohtien ja eri alueiden välillä.

Muutosprosentti

Kun verrataan eri ajankohtia, halutaan yleensä saada käsitys muutoksen suuruudesta ja suunnasta. Muutoksen suuruus ilmoitetaan yleensä suhteellisena, muutosprosenttina. Muutosprosentti lasketaan seuraavan kaavan avulla:

Muutosprosentti kertoo, kuinka monella prosentilla tarkasteltava asia (= uusi havainto) on kasvanut tai vähentynyt verrattuna lähtötilanteeseen (= vanha havainto). Muutosprosentit lasketaan aina ajallisesti varhaisemmasta kantaluvusta. Kasvua kuvaavat luvut lasketaan pienemmästä ja vähentymistä kuvaavat suuremmasta luvusta. Kun esimerkiksi paino nousee 80 kg:sta 96 kg:aan (eli 16 kg), se on noussut 20 %. Saman 16 kg:n laihduttaminen sen sijaan vähentää painoa vain 17 %, sillä vertailun kohteena on nyt suurempi lähtöpaino.

Indeksit

Tilastoluvut muunnetaan usein indekseiksi, joiden avulla voidaan tehokkaasti vertailla erilaisten asioiden muutoksia. Indeksiä laskettaessa perusajankohdan havainto merkitään 100:ksi. Kun asiaa seuraavan kerran mitataan, havaintoa verrataan perusajankohdan havaintoon. Laskukaava on seuraava:

Indeksit ovat yleisimmin käytössä ajallisissa vertailuissa, mutta niitä voidaan tietenkin käyttää hyväksi missä vertailussa tahansa. Voidaan esimerkiksi päättää, että Suomea kuvaava arvo on 100 ja muiden maiden arvot ilmaistaan indeksilukuina suhteessa tähän lukuun.

Eri asioita kuvaavia indeksejä voidaan laskea myös yhteen. Jos tunnetaan tarkasteltavien asioiden merkitys, indeksiluvuista lasketaan painotettu keskiarvo.

Lisätietoa indeksien laskennasta saat Tilastokoulun Indeksit-kurssista.

EsimerkitHarjoitukset

Jaa