Työmarkkinatilastot

Oppitunti:
Aihe:

2 Miten työmarkkinoita tilastoidaan?

Tällä oppitunnilla tutustut työmarkkinoita kuvaaviin tilastoihin sekä tilastojen tekotapaan, tietosisältöön ja siihen, kuinka niiden laatua arvioidaan.

Työvoimatutkimus

Työvoimatutkimuksella kuvataan ensimmäisellä oppitunnilla esitettyä työvoiman kysyntää ja tarjontaa. Joka kuukausi tehtävään tutkimukseen osallistuu kuukausittain noin 12 000 Suomessa asuvaa 15–74-vuotiasta.

Työnvälitystilasto

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen lisäksi työmarkkinoiden muutoksista kertoo TE-toimistojen asiakasrekistereihin perustuva työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilasto. Molemmat kuvaavat työmarkkinoita kuukausittain, neljännesvuosittain ja vuosikeskiarvoina. Nopeasti valmistuvina ne ovat työmarkkinatilastoista eniten esillä julkisuudessa.

Työssäkäyntitilasto

Kolmas keskeinen työmarkkinoiden tietolähde on Tilastokeskuksen työssäkäyntitilasto, joka pohjautuu useisiin hallinnollisiin rekistereihin. Tilaston tiedot työllisyydestä, työpaikoista ja ammateista julkaistaan vuosittain. Työssäkäyntitilastoa käytetään varsinkin alueellisten, kuten kunnittaisten, työmarkkinoiden tarkasteluun. Sen avulla on myös mahdollista tutkia ihmisten työmarkkinahistorioita pitkälläkin aikavälillä.

Palkka- ja työvoimakustannustilasto

Työmarkkinoita voidaan kuvata lisäksi palkkojen ja työvoimakustannusten näkökulmasta. Palkkatilastot kuvaavat työnantajan palkansaajalle maksamaa korvausta työstä, työvoimakustannukset puolestaan kaikkia niitä kustannuksia, joita työnantajille aiheutuu työvoiman käytöstä. Työvoima- ja palkkatilastot perustuvat lähinnä työnantajilta kerättyihin tietoihin.

Avoimet työpaikat -tilasto

Työvoiman kysyntää kuvaa osaltaan myös avoimien työpaikkojen määrä ja siinä tapahtuvat muutokset. Tilastokeskus julkaisee avoimista työpaikoista neljännesvuosittain tilastoa, joka perustuu työnantajilta otostutkimuksessa kerättyihin tietoihin. Tilastosta saadaan tietoa myös avoimien työpaikkojen ominaisuuksista sekä työnantajien kokemista rekrytointivaikeuksista.


Jaa