Työmarkkinatilastot

Oppitunti:
Aihe:

6 Työllisyyden tilastointi

Tällä oppitunnilla perehdyt työllisyyden tilastointiin Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen ja työssäkäyntitilaston tuottamien tietojen pohjalta. Aihealueilla tarkastellaan työllisyyttä muun muassa sukupuolen, iän, koulutuksen sekä ammattiaseman ja sosioekonomisen aseman mukaan. Lisäksi tutustutaan maahanmuuttajien työllisyyden tilastointiin.

Erilaisista tiedonkeruutavoista sekä työllisten määrittelystä johtuen työssäkäyntitilaston ja työvoimatutkimuksen tiedot eroavat jonkin verran toisistaan. Koska työssäkäyntitilasto on kokonaisaineisto, tarjoaa se otospohjaista työvoimatutkimusta paremmin aluetietoja (myös kuntakohtaisia) sekä tietoja pienistä väestöryhmistä, esimerkiksi pienistä toimialoista ja ammattialoista. Työvoimatutkimuksessa käytetyt käsitteet ja määritelmät noudattavat puolestaan YK:n kansainvälisen työjärjestön ILOn suosituksia ja Euroopan unionin tilastotoimen asetuksia, mikä mahdollistaa lukujen kansainvälisen vertailun. Työvoimatutkimus tuottaa myös Suomen virallisen työllisyysasteen.


Jaa