Työmarkkinatilastot

Oppitunti:
Aihe:

8.3 Osa-aikatyö

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksessa osa-aikatyötä tilastoidaan sekä henkilön tekemien työtuntien perusteella että kysymällä tekevätkö he omasta mielestään osa-aikatyötä vai kokoaikatyötä. Omaa tulkintaa työajan osa-aikaisuudesta kysytään, koska niin kutsuttu normaali työaika vaihtelee ammateittain. Esimerkiksi hierojalle kokoaikatyö voi tunneissa tarkoittaa vähemmän kuin autonkuljettajalle.

Nykyään Suomen virallisessa tilastossa ja kansainvälisessä tilastoinnissa ensisijaisena määritelmänä käytetään työntekijän omaa näkemystä työn osa- tai kokoaikaisuudesta. Molemmilla tavoin saatavat tulokset ovat kuitenkin varsin luotettavia.

Kuviossa 1 tarkastellaan osa-aika- ja kokoaikatyöntekijöiden määrää säännöllisen viikkotyöajan perusteella jaettuna (osa-aikainen 1–29 tuntia tai kokoaikainen 30–98 tuntia) ja verrataan niitä omasta mielestään osa-aika- tai kokoaikatyötä tekevien määriin. Vertailu osoittaa, että luvut ovat varsin lähellä toisiaan.

Osa-aikatyöntekijöiden osuus on kasvanut tasaisesti. Viimeisen 15 vuoden aikana 15–74-vuotiaiden osa-aikatyöntekijöiden määrä on kasvanut 288 000 työntekijästä 378 000 työntekijään (noin 12 prosentista 16 prosenttiin). Osa-aikatyön yleistymiseen on vaikuttanut muun muassa osa-aikaeläkejärjestelmän syntyminen, osittaisen hoitovapaan mahdollistuminen, opiskelijoiden lisääntynyt työssäkäynti sekä kauppojen ja ravintoloiden aukioloaikoja koskevan lainsäädännön muutokset.

Kuvio 1. Osa- ja kokoaikatyötä tekevät 15–74-vuotiaat työlliset 1997–2015 

Kuvio 1. Osa- ja kokoaikatyötä tekevät työlliset 1997–2015, 15–74-vuotiaat

Lähde: Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 11.10.2016]. Saantitapa: sisäinen tietokanta.

Osa-aikatyön syyt

Työvoimatutkimuksessa itsensä osa-aikatyötä tekeviksi luokittelevilta kysytään myös, miksi he tekevät osa-aikatyötä.

Kuviosta 2 selviää, että osa-aikatyötä tekevät Suomessa erityisesti naiset, mutta myös opiskelijat sekä työuransa lopulla olevat työlliset. 15–24-vuotiaat nuoret tekevät osa-aikatyötä usein opintojensa ohella, mutta myös sen takia, että kokoaikatyötä ei ole tarjolla. 25–44-vuotiailla naisilla kokoaikatyön puute ja lastenhoito ovat yleisimmät osa-aikaisuuden syyt. 

Miehet tekevät osa-aikatyötä huomattavasti harvemmin (11 %) kuin naiset (20 %) ja miehillä osa-aikatyö keskittyy opiskeluvuosiin ja työuran loppuun. Miehillä osa-aikatyön syynä ovat usein opiskelu ja kokoaikatyön puute. Vanhemmissa ikäryhmissä osa-aikatyötä halutaan puolestaan tehdä muusta syystä, joka voi olla esimerkiksi osa-aikaeläke tai sivutoiminen yrittäjyys.

Kuvio 2. Osa-aikatyötä tehneet työlliset sukupuolen, iän ja osa-aikaisuuden syyn mukaan 2015

Kuvio 2. Osa-aikatyötä tehneet työlliset sukupuolen, iän ja osa-aikaisuuden syyn mukaan 2015

Osa-aikatyön määritelmä perustuu henkilön omaan arvioon työn osa-aikaisuudesta.

Lähde: Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 11.10.2016]. Saantitapa: sisäinen tietokanta.


Jaa