Työmarkkinatilastot

Oppitunti:
Aihe:

9.1 EU-maiden työllisyyden erot

Työvoimatutkimuksesta saatavien tietojen mukaan Suomi sijoittuu työllisyydessä suhteellisen hyvin EU-maiden joukossa. Vuonna 2015 maamme työllisyysaste oli 68,5 prosenttia, mikä oli yli EU-maiden keskiarvon. Yleisesti Pohjoismaat Alankomaiden, Iso-Britannian, Itävallan ja Saksan ohella näyttävät onnistuneen työllisyyden hoidossa hyvin. Ruotsissa työllisyysaste oli vertailumaista korkein: yli 75 prosenttia maan 15–64-vuotiaasta väestöstä oli työllisiä vuonna 2015. Sitä vastoin esimerkiksi Kreikassa vain noin puolet 15–64-vuotiaasta väestöstä lukeutui työllisiin.

Kuva työllisyydestä tarkentuu tarkastelemalla määräaikaisten ja osa-aikaisten osuutta koko työllisyydestä vuodelta 2015. Suomen osalta huomataan, että määräaikaisten osuus oli maassamme melko lähellä EU-maiden keskiarvoa. Osa-aikaisten osuus oli sen sijaan EU-keskiarvoa pienempi. Osa-aikaisten pienemmän osuuden on katsottu johtuvan Suomessa vallitsevasta vahvasta kokoaikatyön kulttuurista.

Muiden EU-maiden määräaikaisen ja osa-aikaisen työn yleisyyttä tarkasteltaessa huomio kiinnittyy etenkin Puolaan ja Alankomaihin. Puolan työllisyys nojaa vahvasti määräaikaisiin työntekijöihin, joita oli vuonna 2015 kaikista työllisistä 28 prosenttia. Alankomaiden suhteellisen hyvä työllisyystilanne on puolestaan paljolti seurausta osa-aikatyön yleisyydestä. Siellä noin puolet työllisistä oli osa-aikaisia vuonna 2015. Korkeaan työllisyysasteeseen on mahdollista päästä monin tavoin.

Taulukko. Työllisyys- ja työttömyyslukuja EU-maissa 2015 

Työlli-
syys-
aste, %
Määrä-
aikaisten osuus, %
Osa-
aikaisten osuus, %
Työttö-
myysaste, %
Pitkäai-
kaistyöttö-
myys, %
Nuoriso-
työttö-
myys, %
Euroopan Unioni
(28 maata)
65,6 14,2 20,3 9,4 48,5 20,4
Euroalue (19 maata) 64,5 15,6 22,2 10,9 51,6 22,4
Alankomaat 74,1 20,2 50,7 6,9 43,8 11,3
Belgia 61,8 9,0 24,6 8,5 51,7 22,1
Bulgaria 62,9 4,4 2,4 9,2 61,2 21,6
Espanja 57,8 25,1 15,7 22,1 51,6 48,3
Irlanti 63,3 8,7 22,7 9,4 57,6 20,9
Iso-Britannia 72,7 6,2 26,5 5,3 30,7 14,6
Italia 56,3 14,0 18,5 11,9 58,9 40,3
Itävalta 71,1 9,1 28,0 5,7 29,2 10,6
Kreikka 50,8 12,0 9,4 24,9 73,1 49,8
Kroatia 55,8 20,4 6,8 16,3 63,0 43,0
Kypros 62,4 18,4 13,6 15,1 45,3 32,8
Latvia 68,1 3,8 7,9 9,9 45,5 16,3
Liettua 67,2 2,1 8,2 9,1 42,9 16,3
Luxemburg 66,1 10,2 18,7 6,7 28,4 17,3
Malta 63,9 7,6 15,5 5,4 43,6 11,8
Portugali 63,9 22,0 11,5 12,6 57,4 32,0
Puola 62,9 28,0 7,3 7,5 39,3 20,8
Ranska 63,8 16,7 18,8 10,4 44,3 24,7
Romania 61,4 1,4 9,9 6,8 43,9 21,7
Ruotsi 75,5 17,2 26,0 7,4 20,6 20,4
Saksa 74,0 13,1 27,8 4,6 44,0 7,2
Slovenia 65,2 17,9 10,6 9,0 52,3 16,3
Slovakia 62,7 10,6 6,0 11,5 65,8 26,5
Suomi 68,5 15,3 15,5 9,4 24,6 22,4
Tanska 73,5 8,6 25,4 6,2 26,9 10,8
Tšekki 70,2 10,4 6,1 5,1 47,3 12,6
Unkari 63,9 11,4 6,0 6,8 45,6 17,3
Viro 71,9 3,5 10,8 6,2 38,3 13,1

Lähde: Eurostat, Employment and unemployment (LFS), Data, Database, LFS series - Detailed annual survey results [viitattu: 13.5.2016]. Saantitapa: http://ec.europa.eu/eurostat/web/lfs/data/database

Luvut ovat maiden työvoimatutkimuksista vuodelta 2015:

  • Työllisyysaste on työllisten osuus 15–64-vuotiaasta väestöstä.
  • Määräaikaisten osuus on määräaikaisten palkansaajien osuus 15–74-vuotiaista palkansaajista.
  • Osa-aikaisten osuus on kaikkien osa-aikatyöllisten osuus 15–74-vuotiaista työllisistä.
  • Työttömyysaste on työttömien osuus 15–74-vuotiaasta työvoimasta.
  • Pitkäaikaistyöttömyys on yli vuoden työttömänä olleiden osuus kaikista työttömistä.
  • Nuorisotyöttömyys on 15–24-vuotiaiden työttömien osuus työvoimasta.

Esimerkistä pääset katsomaan Eurooppa 2020 -strategian mukaisia työllisyystavoitteita kunkin EU-maan osalta.

Esimerkit

Jaa