Väestötieteen perusteet

Oppitunti:
Aihe:

2.11 Alfred Lotka – väestömatemaatikko

Aluksi syntyvyyden ja kuolevuuden tarkastelu perustui usein yksinkertaisiin laskelmiin, joissa syntyneiden ja kuolleiden määrä suhteutettiin koko väestöön. Tulokseksi saatiin suhdeluku, joka kuvasi ilmiön esiintymistodennäköisyyttä. Se voitiin ilmaista esimerkiksi prosenttilukuna.

Varsinaisen sysäyksen väestöilmiöiden matemaattiselle esittämiselle loi amerikkalainen biologi ja tilastotieteilijä Alfred Lotka (1880–1949). Hän tarkasteli syntyvyyden ja kuolevuuden sekä väestön ikärakenteen välistä suhdetta. Hän todisti, että USA:ssa väestönkasvu on saatu keinotekoisesti aikaan ottamalla siirtolaisia. Näin ollen väestön luonnollinen kasvu ei enää takaa väkiluvun kasvua (1920-luvulla!), vaan tulevaisuudessa väestömäärä alkaa vähentyä, jos maahan ei oteta siirtolaisia.

Alfred Lotka perusti näkemyksensä sille tosiasialle, että muuttajat ovat nuoria perheenperustajia, jotka lisäävät alueen väestönkasvua. Sen sijaan alkuperäisen väestön syntyvyyden pienuus ei tulevaisuudessa takaa kasvavaa väestöä.

Riippumatta luonnollisen väestönkasvun suuruudesta sen kuitenkin pysyessä muuttumattomana, väestön ikärakenne muuttuisi tulevaisuudessa stabiiliksi eli vakaaksi. Jos luonnollinen väestönkasvu olisi nolla, ikäluokat olisivat vuodesta toiseen samankokoisia. Tämä saattaisi olla yhteiskunnan kehityksen kannalta ihannetila. Ainakin tiedettäisiin etukäteen tulevien ikäluokkien koko.

Sen sijaan jos luonnollinen väestönkasvu kasvaisi tai pienenisi suhteellisesti samansuuruisesti, ikäluokkien suhteelliset erot pysyisivät samoina. Tämäkin takaisi suunnittelijoille ja päätöksentekijöille selvän kuvan tulevista ikäluokista. Näin teoriassa, mutta käytännössä syntyvyys on vaihdellut voimakkaasti ja muuttoliike on sotkenut usein stabiilin väestörakenteen kehittymisen. Sen sijaan kuolevuus on koko viime vuosisadan tasaisesti alentunut ja se on pystytty matemaattisilla malleilla ennustamaan.

Testaa Harjoitukset-kohdassa, miten hyvin muistat tämän oppitunnin asiat.

Harjoitukset

Jaa