Esimerkkiluettelo

Johdatus tilastotieteeseen

1.2.1 Kuvaileva tilastotiede ja tilastollinen päättely

Bruttokansantuote vaihtelee alueittain

1.2.2 Perusjoukko ja tilastollinen malli

Otos on tyypillisesti perusjoukon osajoukko

2.1.4 Diskreetti ja jatkuva muuttuja. Muuttujan jakauma

Sukupuolten jakauma
Jatkuvan muuttujan histogrammi ja tiheysfunktio

2.2.1 Otanta

Otoksen poiminta

2.2.2 Sattuman vaikutusten hallinta otostutkimuksessa

Virhemarginaali suuntaansa
Otoskoon vaikutus luottamusväliin

3.3 Jakauman muoto

Tulojen vino jakauma

4.5.1 Kahden muuttujan regressioanalyysi

Tilastollinen malli

Suomen tilastojen historia

1.7 Yhteiskunnan epäkohdat synnyttävät sosiaalitilaston

1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun tilastoja

5.1 Väestölaskennat tiennäyttäjinä: ensin tietokoneet…

Väestötilaston julkaisuja Doria-palvelussa

Tilastoteemakartat

1.2 Mikä on tilastoteemakartta?

Tilastoteemakartta yhden teeman kuvaajana

2.3 Tilasto- ja kartta-aineiston yhdistäminen

Kartta- ja tilastoaineiston yhdistäminen paikkatieto-ohjelmassa

3.1 Karttatyyppien jaottelu

Piste-, viiva- ja aluesymboliikkaa

5.1 Millainen on pistesymbolikartta?

Aluetarkka ja paikkatarkka pistekartta

6.1 Millainen on viivasymbolikartta?

Viivasymbolit käyrinä ja nuolina

9.1.3 Keskihajonta ja keskiarvo

Luokittelu keskihajonnalla

9.1.5 Luonnolliset luokkarajat

Luokittelu luonnollisilla luokkarajoilla

9.1.6 Muut luokkarajojen määrittäjät

Nolla-arvo ja keskiarvo luokkarajoina

Tilastojen ABC

2.4 Tilastoindikaattorit

Euroindikaattorit

2.5 Tilastojen uusia esitystapoja

OECD
Gapminder
Tilastokeskus

4.5 Hajonnan kuvaaminen

Vaihteluväli
Keskihajonta

5.1 Bruttokansantuote

Vaurauden mitta
Harmaa talous

5.6 Inhimillisen kehityksen indeksi

Inhimillisen kehityksen alaindeksit

6.1 Väestön kehityksen kuvaaminen

Suomen väestömuutokset

6.6 Väestöennuste

Suomen väestöennuste

6.7 Asuntokunta, perhe, kotitalous

Asuntokunnat Suomessa

6.8 Pääasiallinen toiminta

Suomen taloudellinen huoltosuhde

7.3 Koulutus ja mahdollisuus saada tietoa

Koulutustaso
Lukutaito

7.7 Yhteiskunnallinen osallistuminen

Vaalitilastot
Osallistuminen järjestötoimintaan

7.8 Ajankäyttö ja harrastukset

Ajankäyttötutkimus
Kulttuuritilasto

7.9 Subjektiivinen hyvinvointi

Onnellisuuden mittaus

9.2 Tilastojen laatu

Mittaustulosten laatu

Kansantalouden tilinpito

1.2 Mitä on tilinpito?

Kirjanpito

1.3 Mitä on kansantalouden tilinpito?

Makrotaloudellinen tarkastelu

1.5 Kansantalouden tilinpidon käyttöalueet

Tuotannon jakautuminen

2.1 Kansantalouden tilinpito järjestelmänä

Virta- ja varantotiedot liikekirjanpidossa

2.2 Kansantalouden kiertokulku

Kansantalouden kiertokulku

2.5 Tilinpidon toimijat

Institutionaaliset sektorit

3.7 Tuotos ja välituotekäyttö

Aterian valmistaminen
Täytekakku

3.10 CP (käypähintainen) ja FP (kiinteähintainen)

Tuotannon arvo ja volyymi

3.11 BKT:n rajoituksia taloudellisen hyvinvoinnin mittarina

BKT/capita
Lorenz-käyrä
Gini-kerroin
Saastumisen aiheuttama hyvinvoinnin lasku

4.7 Kiinteän pääoman bruttomuodostus

Kotitalouden investoinnit
Kodin remontit

Tilastotiedon haku

1.3 Aika tilastoissa

Tilastojen ennakkotietoja

1.4 Tilastotiedon formaatit

Kuvio
Taulukko
Tietokanta
Teksti

2.4 Näkökulman merkitys

Kalatilastot

2.5 Erilaisia tulkintoja

Ruoan hinta

3.1 Mikä on tilastoluokitus?

Suomen väestön luokittelu

3.5 Luokitustiedon kansainvälisiä lähteitä

Kansalliset luokitukset

4.3 Muita julkis- ja aluehallinnon tilastoja

Julkishallinnon tilastoja

4.4 Elinkeinoelämän ja järjestöjen tilastoja

Elinkeinoelämän tiedontuottajia

5.2.2 Tiedonhaku Eurostatista

Statistics Explained – sisällöstä

Kuinka teen tilastotutkimuksen?

Työmarkkinatilastot

4.3 Avoimien työpaikkojen aste

Avoimien työpaikkojen aste ja työttömyysaste

4.5 Taloudellinen huoltosuhde

Taloudellisen huoltosuhteen laskeminen

6.2 Koulutus, työllisyys ja työurien pituus

Työuran pituuden laskeminen

9.1 EU-maiden työllisyyden erot

Eurooppa 2020 -strategia

Väestötieteen perusteet

3.2 Väestölaskenta

Väestölaskennan tiedot

4.11 Henkilötunnus otetaan käyttöön

Mitä henkilötunnuksesi kertoo?

4.14 Väestölaskenta yhdistämällä tietoja eri rekistereistä

Väestölaskennan lähdeaineistot

7.6 Keskiväkiluku – kahden ajankohdan keskiarvo

Suomen vuoden 2015 keskiväkiluvun laskeminen

7.7 Lexis-kuvio

Lexis-kuvio

8.4 Imeväiskuolleisuuden mittaaminen

Imeväiskuolleisuus Suomessa vuodesta 1751 alkaen

12.2 Hedelmällisyyden kehitys – lapsiluku pienenee

Syntyneiden määrän kehitys vuosina 1751–2015
Hedelmällisyyden kehitys

Indeksit

1.1 Indeksi on muutoksia osoittava suhdeluku

Kulutuksen määrien muutos 2010–2016

1.2 Indeksiä käytetään vertailussa

Alkoholijuomien kulutuksen vertailua

3.1 Hinta, määrä ja arvo

Lisää perunakauppiaan laskelmia

3.2 Erilaisia indeksikaavoja

Indeksikaavojen eroja

3.4 Indeksien yhteenlasku eli painotus

Kahvin, bensiinin ja hammasharjan indeksien yhteenpainotus

4.7 Reaalisten suureiden laskeminen eli deflatointi

Kiinteähintaistaminen

4.8 Indeksiehtosopimukset

Vuokrasopimus

4.9 Yksittäisen hyödykkeen hinnanmuutoksen vaikutus kokonaisindeksiin

Bensiinin hinnan nousun vaikutus kokonaisindeksin kuukausimuutokseen helmikuussa 2017

4.10 Rahan arvon muutoksen laskenta

Rahan arvon muuntaminen

6.6 Hintojen käsittely Tilastokeskuksessa ja kuluttajahintaindeksin laskenta

Sekaleivän indeksistä kokonaisindeksiin