Tilastoteemakartat

Oppitunti:
Aihe:
Esimerkki 1 2 3

Pinta-alaltaan erikokoisten alueiden vertailtavuus

Alueiden pinta-alojen kokoero voi helposti luoda harhakuvan väestömäärän suuruudesta. Kuviossa 1 Alueella A on 100 asukasta, joista 10 on yli 64-vuotiasta ja Alueella B vain kaksi asukasta, joista yksi on yli 64-vuotias. Alue A on pinta-alaltaan neljä kertaa suurempi kuin Alue B. Kuitenkin jos lasketaan yli 64-vuotiaiden suhteellinen osuus alueiden asukkaista, niin Alueella A heitä on vain 10 prosenttia ja Alueella B 50 prosenttia. Täten suhteellinen arvo on Alueella B selvästi korkeampi. Koropleettikartassa pienempi Alue B kuvattaisiin tummalla värisävyllä ja Alue A vaalealla.

Kuvio 1. Pieni ja suuri väestömäärä erikokoisilla alueilla

Katso seuraavaksi alla olevaa kuviota 2. Olettakaamme, että kuvassa on kyseessä "Paikkalan" kunta. Millaisen kuvan kunnan väestön sijoittumisesta kartta antaa?

Kuvio 2. Paikkalan asukasmäärä

Jos mieleesi nousi olettamus, että kunnan väestökeskittymä on kunnan lounaiskulmassa, niin olettamuksesi on väärä. Ilman selitettä kartasta voi tehdä harhaanjohtavia päätelmiä. Monet muodostavat mielikuvan pelkän kuvan katsomisen kautta ilman selitteen tutkimista tai mitta-asteikon arvojen käsittämistä. Tummat ja vaaleat alueet herättävät kartanlukijan suurimman huomion.

Miksi sitten olettamus yllä olevasta kartasta on väärä? Tarkastele seuraavaksi kuviota 3.

Kuvio 3. Tasaisesti alueelle levittynyt asukastiheys

Kuviossa 3 kukin ruutu kuvaa yhtä osa-aluetta. Oletuksena on, että jokaisella samankokoisella alueella on aina saman verran eli 10 asukasta. Kunkin osa-alueen asukastiheys on siis sama. Jos näiden osa-alueiden väestömäärät esitettäisiin koropleettikarttana, kaikki alueet kuuluisivat samaan luokkaan ja ne värittyisivät samalla värillä.

Mitä tapahtuu, kun ruutuja eli osa-alueita yhdistetään?

Kuvio 4. Erikokoisilla alueilla erilainen väestömäärä

Yhdistämisen seurauksena syntyy erikokoisia alueita, eikä kaikkien osa-alueiden väestömäärä enää olekaan sama, kuten yllä oleva kuvio osoittaa.

Katso seuraava kuvio (kuvio 5), jossa erikokoisten alueiden väestömäärätiedot esitetään koropleettikartassa. Mitä havaitset?

Kuvio 5. Väestömäärät koropleettikartassa

Alueen lounaiskulma kuvautuu tummimmalla värisävyllä ja antaa mielikuvan, että siellä väestömäärä on suurin. Tosiasiassa väestömäärä pinta-alaa kohden on yhtä suuri kaikkialla, kuten kuviosta 3 voitiin havaita.

Takaisin oppimateriaaliin