Tilastotiedon haku

Oppitunti:
Aihe:
Esimerkki 1

Suomen väestön luokittelu

Suomen väestön luokittelussa käytetään useita väestötieteen muuttujia, kuten sukupuoli, ikä, kieli, kansalaisuus, syntymävaltio ja siviilisääty. Väestöä luokitellaan myös esimerkiksi koulutuksen, kotikunnan ja uskontokunnan mukaan. Suomen väestöön kuuluvalla henkilöllä voi viiteajankohtana olla vain yksi sukupuoli, yksi äidinkieli, yksi ikä, yksi kansalaisuus. Kun tehdään erilaisia muuttujien ristiintaulukointeja, kuten väestö iän, sukupuolen ja kansalaisuuden mukaan kunnittain, summatiedot täsmäävät aina. 

Oheisessa esimerkissä on Suomen väestö taulukoitu kahden muuttujan mukaan: sukupuoli ja kieli. Kun summataan yhteensä miehet + naiset, saadaan sama luku kun summataan kielet suomi + ruotsi + saame + muut kielet.

Taulukko. Väestö 31.12.2014, muuttujina sukupuoli ja kieli

  väestö suomi ruotsi saame muut kielet
miehet 2 691 863 2 387 040 145 840 1 012 157 971
naiset 2 779 890 2 481 711 144 907 937 152 335
yhteensä 5 471 753 4 868 751 290 747 1 949 310 306

Lähde: Tilastokeskus, Väestörakenne, Taulukot [verkkojulkaisu]. Helsinki. Tilastokeskus [viitattu 12.1.2016]. Saantitapa: http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__vrm__vaerak/?tablelist=true

Takaisin oppimateriaaliin