Johdatus tilastotieteeseen

Oppitunti:
Aihe:
Esimerkki 1 2

Otoskoon vaikutus luottamusväliin

Otoskoko eli otoksessa olevien alkioiden lukumäärä vaikuttaa paljon estimaattorien tarkkuuteen. Suurella otoksella saadaan pienempi virhemarginaali ja kapeampi luottamusväli kuin pienellä otoksella (katso Tilastojen ABC -kurssin esimerkki Otoksen koko ja estimaattien tarkkuus).

Usein otoksesta lasketaan keskiarvon estimaatteja perusjoukon osajoukoille, kuten alueille tai ikäryhmille. Silloin puhutaan alueen otoskoosta. Pienellä alueella otoskoko on tietysti pienempi kuin suurella alueella, mikäli alueita ei ole otettu huomioon otantaa suunniteltaessa. Pienellä alueella estimaatin epätarkkuus on suurempi ja luottamusväli leveämpi kuin suurella alueella.

Alla olevasta taulukosta saadaan suuntaa-antava kuva ihmisryhmän, kuten maakunnan väestön, koon vaikutuksesta työttömien lukumäärän estimaattorin tarkkuuteen.

Taulukko. Esimerkkejä eri kokoluokan kuukausiestimaattien tarkkuudesta:
Työttömien lukumäärät sukupuolen, iän ja alueen mukaan

Kuukausiestimaatti ja sen luottamusväli Virhemarginaalin osuus estimaatista (%)
230 000 ± 15 100   6,5
120 000 ± 11 800   9,8
  90 000 ± 10 800 12,0
  60 000 ±   9 000 15,1
  30 000 ±   6 900 22,9
  20 000 ±   5 100 25,5
  10 000 ±   3 700 37,2

Lähde: Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu]. ISSN=1798-7830. Helmikuu 2016, Laatuseloste: Työvoimatutkimus . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.3.2016]. Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2016/02/tyti_2016_02_2016-03-22_laa_001_fi.html

Taulukosta nähdään, että pienellä alueella työttömien lukumäärän estimaatti on luonnollisesti pieni, mutta sen luottamusväli on suhteellisesti leveämpi kuin suurella alueella. Pienellä alueella ei saada yhtä tarkkoja estimaatteja kuin suurilla alueilla.

Takaisin oppimateriaaliin