Työmarkkinatilastot

Oppitunti:
Aihe:
Esimerkki 1

Avoimien työpaikkojen aste ja työttömyysaste

Työvoiman kysynnän ja tarjonnan suhdetta voidaan havainnoida työttömyysasteen ja avoimien työpaikkojen asteen välistä riippuvuutta kuvaavan UV-käyrän eli Beveridge-käyrän avulla. Kirjainlyhenne UV on peräisin sanoista unemployed ja vacancies. Beveridge-käyrä piirretään asettamalla työttömyysaste vaaka-akselille ja avoimien työpaikkojen aste pystyakselille. Tällöin käyrä siirtyy oikealle työttömyysasteen kasvaessa ja ylöspäin avoimien työpaikkojen asteen kasvaessa.

Kuvio. Euroopan unionin (28 maata) Beveridge-käyrä vuosina 2008–2015

Kuvio. Euroopan unionin (28 maata) Beveridge-käyrä vuosina 2008–2015

Lähde: Eurostat, Statistics explained. Job vacancy and unemployment rates - Beveridge curve [viitattu: 20.5.2016]. Saantitapa: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Job_vacancy_and_unemployment_rates_-_Beveridge_curve

Yllä olevasta Euroopan unionin Beveridge-käyrästä havaitaan, että EU-alueella työttömyysaste kasvoi ja avoimien työpaikkojen aste pieneni vuoden 2009 aikana. Vuosina 2010–2011 avoimien työpaikkojen aste kääntyi kasvuun, mutta työttömyys ei kuitenkaan vähentynyt vastaavasti. Euroopan unionin alueella avoinna olleet työpaikat ja tarjolla ollut työvoima kohtasivat toisensa aiempaa huonommin, koska työmarkkinatilanne kehittyi eri jäsenmaissa eri suuntiin.

Tarkasteluissa on otettava huomioon, että lukuihin sisältyy vuodesta toiseen samanlaisena toistuvaa vaihtelua. Tämän kausivaihtelun vaikutuksen poistamiseksi edellä oleva Beveridge-käyrä on tehty laskemalla avoimien työpaikkojen asteesta ja työttömyysasteesta keskiarvot neljän edellisen vuosineljänneksen yli.

Takaisin oppimateriaaliin