Tilastojen ABC

Oppitunti:
Aihe:
Harjoitukset 1 2

Esimerkkejä erilaisista asteikoistaLamppu-symboli

Mieti esimerkkejä erilaisista asteikoista:

1. Laatueroasteikko

Vastaus: Laatueroasteikkoja ovat erilaiset luokittelijat kuten esimerkiksi sukupuoli, asuinkunta, uskonnollinen suuntautuminen, siviilisääty

2. Järjestysasteikko

Vastaus: Järjestysasteikkoja ovat esimerkiksi monet asennemittarit (oletko täysin samaa mieltä, jossain määrin samaa mieltä, jossain määrin eri mieltä, täysin eri mieltä), toimintojen toistuvuutta kuvaavat mittarit (harrastatko tätä toimintaa usein, silloin tällöin, harvoin, ei koskaan). Urheilukilpailuissakin ratkaisevaa on suoriutumisjärjestys, ei niinkään tarkka matemaattisesti mitattava tulos.

3. Välimatka-asteikko

Vastaus: Välimatka-asteikolla on nollapiste, mutta se ei ole luonnollinen, vaan esimerkiksi lämpömittarissa nollapiste on sopimuksenvarainen. Usein asennemuuttujia halutaan muokata järjestysasteikollisista välimatka-asteikollisiksi, jotta voidaan käyttää tehokkaampia tilastomenetelmiä. Tätä tuetaan merkitsemällä eri vastausvaihtoehdot numeroilla (2 – täysin samaa mieltä, 1 – jossain määrin samaa mieltä, -1 – jossain määrin eri mieltä, -2 – täysin eri mieltä).

4. Suhdelukuasteikko

Vastaus: Kaikki rahalla mitattavat asiat ovat suhdelukuja. Myös ikä on suhdeluku.

 


Takaisin oppimateriaaliin