Suomen tilastojen historia

Oppitunti:
Aihe:

3.4 Valtion tilastotoimi ja Suomen virallinen tilasto

Valtion tilastotoimen muodostavat tilastoviranomaiset (Tilastokeskus, Tulli, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL ja Luonnonvarakeskus Luke) sekä 8 muuta tilastoja laativaa viranomaista, jotka laativat tilastoja oman hallinnollisen toimintansa ohessa (työ- ja elinkeinoministeriö TEM, Maanmittauslaitos MML, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, Liikennevirasto, Ilmatieteenlaitos, Suomen ympäristökeskus Syke, Maahanmuuttovirasto Migri ja Työterveyslaitos).

Kansalliseen tilastotoimeen kuuluu edellä lueteltujen lisäksi kaksi muuta Suomen virallisia tilastoja tuottavaa organisaatiota: Kela ja Eläketurvakeskus.

Tilastokeskuksen tehtäväksi on määritelty laissa valtion tilastotoimen koordinointi. Myös EU:n tilastoasetus määrittelee kansalliselle tilastovirastolle – Suomessa Tilastokeskus – vahvan velvoitteen koordinoida tilastotointa.

Käytännössä koordinointia toteutetaan erilaisilla yhteistyömuodoilla. Tilastotoimen yhdyshenkilöverkostoon kuuluu edustajia kaikista organisaatioista. Tilastokeskuksen pääjohtaja käy säännöllisesti neuvotteluja eri ministeriöiden ja tilastontuottajien kanssa mm. tilastojen kehittämistarpeista ja tietotarpeiden muutoksista sekä muista tilastojen tuottamiseen liittyvistä ajankohtaisista teemoista.

Valtion tilastontuottajien yhteistyöelimeksi on vuonna 2002 perustettu Suomen virallisen tilaston neuvottelukunta. Neuvottelukunta muun muassa käsittelee noin 3–4 vuoden välein laadittavat tilastotoimen kehittämislinjaukset.

Euroopan tilastojärjestelmä muodostaa keskeisen toimintakehikon, jonka laatukriteereitä ja standardeja pyritään neuvottelukunnan yhteistyönä saamaan käyttöön. Keskeisiä tehtäviä ovat tilastojen laadun, saatavuuden, näkyvyyden ja tunnettuuden vahvistaminen sekä virallisen tilaston roolin vahvistaminen yhteiskunnassa.

Neuvottelukunta on myös koonnut kaikki Suomen virallisen tilaston järjestelmään kuuluvat tilastot yhdeksi kokonaisuudeksi, ns. virallisen tilaston portaaliksi.

SVT-logo

Kuva. Suomen virallisen tilaston tunnukset

Jaa