Kansantalouden tilinpito

Oppitunti:
Aihe:

2.1 Kansantalouden tilinpito järjestelmänä

Kansantalouden tilinpito perustuu kansainvälisesti sovittuihin käsitteisiin ja luokituksiin. Järjestelmä on kokonaisvaltainen laskentakehikko, jonka avulla taloutta kuvaava perusaineisto voidaan koota ja esittää talousanalyysin, päätöksenteon ja politiikanteon tarpeisiin sopivassa muodossa.

Kansantalouden tilinpito kehittyy ja muuttuu jatkuvasti. Kerättävien tietojen yksityiskohtaisuus ja tarkkuus on jatkuvasti keskustelun kohteena – toisaalta on tarpeen saada oikeaa ja yksityiskohtaista tietoa, mutta toisaalta tiedon tuottaminen ei saa olla tiedonantajalle kohtuuton taakka. Kansantalouden tilinpidon luvut "elävät": kun saadaan uutta tietoa tai muutetaan laskentamenetelmiä merkittävästi, aikasarjoja (eli vastaavia tietoja pidemmältä aikavälitä) korjataan ja muutetaan tarvittaessa taaksepäin näiden muutosten mukaan. Oleellista on, että luvut ovat vertailukelpoisia eri vuosina.

Kansantalouden tilinpito perustuu kansainväliseen tilastosuositukseen (SNA). SNA voidaan ottaa käyttöön eri aggregaattitasoilla: yksittäisten taloudellisten toimijoiden eli institutionaalisten yksiköiden muodostamien ryhmien eli institutionaalisten sektoreiden (ESA2010 kohta 2.31) tasolla tai koko kansantalouden tasolla. Jotta voidaan ymmärtää talouden toimintaa, on välttämätöntä, että voidaan havainnoida taloudellista vuorovaikutusta eri sektoreiden välillä.

Järjestelmään sisältyy kahta eri perustyyppiä olevaa tietoa: virta- ja varantotietoja (ESA2010 kohta 1.64). Virta- ja varantotiedot vastaavat lähinnä liikekirjanpitoa ja tilinpäätöksen tasetta. Virtatiedot (ESA2010 kohta 1.65)  kuvaavat talouden tapahtumia tarkasteluajanjakson aikana, esimerkiksi tuotantoa, tulojen muodostusta tai tulojen käyttöä (vrt. liikekirjanpidon tilit).

Varantotiedot (ESA2010 kohta 1.85) puolestaan kuvaavat sektoreittain tiettynä ajankohtana, yleensä ajanjakson alussa ja lopussa, olevia varoja ja velkoja (vrt. tilinpäätöksen tase). Virtojen ja varantojen välillä on vahva yhteys: tarkasteluajanjaksona tapahtuvat varoihin tai velkoihin vaikuttavat muutokset kirjataan jollakin virtatilillä. Samaan tapaan kuin liikekirjanpidossa aloittavasta taseesta päästään kirjanpidon kautta lopettavaan taseeseen, myös kansantalouden tilinpidossa päästään alkutilanteen varannoista virtatileillä tapahtuneiden taloustoimien perusteella lopputilanteen varantoihin. Näitä varantotietoja esittäviä tilejä kutsutaan kansantalouden tilinpidossa varallisuustaseiksi.

Katso esimerkki virta- ja varantotiedoista liikekirjanpidosta.

Esimerkit

Jaa