Kansantalouden tilinpito

Oppitunti:
Aihe:

2.5 Tilinpidon toimijat

Kansantalouden tilinpidossa luokitellut talousyksiköt toteuttavat monentyyppisiä taloustoimia, kuten myyntiä, lainanantoa tai lapsilisien maksua. Samankaltaisia taloustoimia suorittavat yksiköt on mahdollista luokitella isommiksi ryhmiksi.

SNA:n mukaan talousyksiköt jaetaan kuuteen toisensa poissulkevaan ryhmään, niin kutsuttuun institutionaaliseen sektoriin. Institutionaalisia sektoreita käytetään luokitteluperusteena erityisesti silloin, kun kyse on tulojen saamisesta sekä tuloja ja rahoitusta koskevista päätöksistä. Talousyksiköiden harjoittamaan toimintaan perustuvaa toimialaluokitusta käytetään ensisijaisena lähtökohtana, kun tarkastellaan arvonlisäystä (eli tuotettuja hyödykkeitä), ks. sektoriluokitus

Sektoriluokituksen pääluokat ovat:

  1. Yritykset
  2. Rahoituslaitokset
  3. Julkisyhteisöt, mukaan lukien sosiaaliturvarahastot
  4. Kotitaloudet
  5. Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt
  6. Ulkomaat

Edellä luetelluista viisi ensimmäistä sektoria muodostavat kansantalouden, mutta tilinpito edellyttää, että myös kotimaisten ja ei-kotimaisten yksikköjen väliset taloustoimet kirjataan. Ne ei-kotimaiset institutionaaliset yksiköt, jotka harjoittavat taloudellista toimintaa kotimaisten institutionaalisten yksiköiden kanssa, muodostavat ulkomaat-sektorin. Kun myös ulkomaat-sektori otetaan huomioon kansantalouden tilinpidossa, saadaan kokonaiskuva kotimaisten talousyksiköiden käyttäytymisestä.

Jokainen institutionaalinen sektori jakautuu edelleen alasektoreihin. Tarkastelunäkökulmasta riippuu, millä tasolla tietoja halutaan tutkia. Kansantalouden tilinpidon tiedot voidaan tuottaa koko kansantalouden, sektorin tai alasektorin tasolla.

Katso esimerkki institutionaalisista sektoreista.

Esimerkit

Jaa