Tilastoteemakartat

Oppitunti:
Aihe:

1.3 Paikkatieto ja paikkatieto-ohjelmat

Tilastoteemakarttojen laadinnassa käytetään yleensä paikkatieto-ohjelmia ja erilaisia paikkatietoaineistoja (kartta-aineistoja). Paikkatiedossa yhdistyvät kohteen sijainti- ja ominaisuustiedot.

Sijaintitieto on paikkatietokohteen sijaintia, geometriaa tai topologiaa kuvaileva ominaisuus. Sijaintitieto ilmoitetaan koordinaatteina, osoitteena, paikkakuntana tai muuna tunnettuna kohteena. Tilastoyksiköiden sijainti on sijaintitietoa, jossa yksiköt ovat joko aluemaisia, pistemäisiä tai viivamaisia kohteita.

Ominaisuustieto on paikkatietokohteen yksilöivien, paikantavien, ajoittavien ja kuvailevien tietojen kokonaisuus. Ominaisuustietoa voi olla esimerkiksi rakennustunnus, katuosoite, rakentamisvuosi ja rakennuksen käyttötarkoitus. Tilastotieto on ominaisuustietoa.

Käytännössä paikkatietoaineistojen kanssa työskentely edellyttää, että käytössä on jokin paikkatieto-ohjelma. Paikkatieto-ohjelmien avulla voidaan luoda uutta tietoa analysoimalla ja yhdistelemällä olemassa olevaa tietoa. Niiden avulla pystytään yhdistämään laskennallisen analyysin mahdollisuudet karttaesityksen visuaalisiin esittämistapoihin. Useita eri aineistoja pystytään käsittelemään yhdessä. Voidaan esimerkiksi vertailla muuttujien arvojen ajallista kehitystä ja tehdä aikasarjoja.

Paikkatieto-ohjelmia ovat muun muassa: lisensoidut, maksulliset tuotteet (esim. ArcGIS, MapInfo) ja vapaasti käytettävät avoimeen lähdekoodiin perustuvat maksuttomat sovellukset (esim. QGIS, gvSig), joiden käyttö on kasvanut viime vuosien aikana huomattavasti.

Paikkatietosovelluksia on niin ammattilaisille kuin tavallisille kuluttajillekin. Paikkatieto näkyy jokapäiväisissä tilanteissa erilaisten karttapalveluiden ja navigaatiosovellusten muodossa. Paikkatiedoista saatavan hyödyn määrä on lopulta riippuvainen käyttäjän omasta kyvystä soveltaa saatuja tietoja ja tehdä niistä johtopäätöksiä.


Jaa