Tilastoteemakartat

Oppitunti:
Aihe:

2.1 Vaatimukset käytettäville aineistoille

Tilastoteemakartan laadinnassa tarvitaan sijaintitiedon sisältäviä tilastoaineistoja tai tilastoaineistoja, joihin kartta-aineistoja voidaan yhdistää. Näille aineistoille on olemassa tiettyjä vaatimuksia, joista keskeisimmistä on kerrottu alla.

Aineiston sijaintitiedot

Tilastoaineisto voi sisältää jo lähtökohtaisesti sijaintitiedon. Jos sijaintitieto ei sisälly tilastoaineistoon, voidaan hyödyntää olemassa olevia kartta-aineistoja ja yhdistää ne tilastoaineistoon. Aineiston tietojen tulee vastata toisiaan, kun yhdistetään eri lähteiden ja eri vuosien tietoja. Vastaavuus tarkoittaa esimerkiksi sitä, että kartta- ja tilastoaineistoissa on saman ajankohdan aluejako (esim. kuntajako).

Aineiston luotettavuus ja soveltuvuus karttaesitykseen

Aineistoa etsittäessä aineiston tietolähde ja lähteen luotettavuus tulee arvioida. Samalla tulee pohtia sopiiko kyseinen aineisto luotettavan karttaesityksen laatimiseen.

Aineiston on oltava alueellisesti riittävän kattava ja aihetta kuvaava. Voidaan kysyä, edustaako aineisto koko tarkastelualuetta vai jääkö karttaan paljon tuntemattomia kohtia? Jos aineisto on kerätty otospoiminnalla, on aina selvitettävä, voidaanko aineistoa esittää alueellisesti ja mikä aluetaso (kunta, maakunta, työssäkäyntialue, vaalipiiri jne.) soveltuisi esittämiseen. Tapauksia alueyksikköä kohti tulee myös olla riittävästi niin, että tieto antaa luotettavan kuvan kunkin alueyksikön osalta. Jos tietoja ei sellaisenaan voida esittää jollain aluetasolla, voidaan miettiä, pystyykö tiedot jollain luotettavalla menetelmällä saamaan kyseessä olevaa aluetasoa edustaviksi.

Aineiston tietosuoja

Tietosuoja eli henkilöiden yksityisyyden suojaaminen henkilötietojen käsittelyssä on tilastotoimen keskeinen perusperiaate myös Tilastokeskuksessa. Alueilla, joilla väestöä tai muuta kuvattavaa ilmiötä on vähän, tietosuoja saattaa asettaa rajoituksensa tiedon esittämiselle. Osa väestöön liittyvistä tiedoista voi olla sisällöltään arkaluonteisia (esim. tulotiedot), joten niiden esittämisessä on varmistettava, etteivät yksittäisen henkilön tiedot ole tunnistettavia. On siis tilanteita, joissa kaikkea tietoa ei voi esittää kaikilla aluetasoilla, vaikka tiedot olisivatkin saatavissa.


Jaa