Tilastojen ABC

Oppitunti:
Aihe:

5.2 Taloustilastojen yleiskäsitteitä

Kansantalouden tilinpidossa, muissa taloustilastoissa ja tilastoissa yleensäkin käytetään usein muihin käsitteisiin liittyviä lisäkäsitteitä. Tällaisia ovat ilmaisut kanta, tase ja netto tai brutto.

Puhutaan esimerkiksi pääomakannasta, tilauskannasta ja luottokannasta. Kanta-termi ilmoittaa, kuinka paljon – yleensä rahamääräisesti – jotakin asiaa on tietyllä hetkellä: esimerkiksi mikä on pääomien yhteenlaskettu arvo vuoden lopussa, minkä arvoisesti yrityksillä on allekirjoitettuja tilauksia, tai paljonko pankeilla on rahaa lainattuna tietyllä hetkellä.

Tilastoissa puhutaan myös esimerkiksi moottoriajoneuvokannasta, joka kertoo rekisteröityjen moottoriajoneuvojen määrän tietyllä hetkellä.

Tase-termi liittyy kahden suuntaisiin virtoihin, jotka nekin ovat usein rahamuotoisia.

Esimerkiksi kauppatase on tavaroiden viennin ja tuonnin arvojen erotus. Kun kauppatase on positiivinen, vienti on suurempi kuin tuonti.

Kansantalouden tilinpidossa huoltotase kuvaa kansantalouden tarjonnan (tuotannon ja tuonnin) ja kysynnän (kulutuksen, investointien, viennin ja varastomuutoksen) suhdetta. Huoltotase on määritelmän mukaan aina tasapainossa, mutta käytännössä eri osien suuruudessa on yleensä eroa, jota kutsutaan tilastolliseksi eroksi. Huoltotasetta ei saa sekoittaa taloudelliseen huoltosuhteeseen, joka kuvaa väestörakennetta.

Matkustustase kertoo jostakin maasta ulkomaille matkustaneiden ja kyseiseen maahan tulleiden matkailijoiden käyttämien rahamäärien erotuksen. Turistien suosimissa maissa matkustustase on positiivinen.

Tase-termiä käytetään itsenäisestikin yritysten tilinpäätöksissä ja niitä kuvaavissa tilastoissa. Se kuvaa yritysten pääoman ja velkojen suhdetta.

Netto kuvaa asiaa, josta on vähennetty siihen varsinaisesti kuulumattomat asiat. Esimerkiksi tavaroiden pakkauksissa ilmoitetaan nettopainona pakkauksen sisällön massa. Bruttopainoon puolestaan sisältyy myös itse pakkaus. Rahamääriä kuvattaessa netto viittaa summaan, josta on vähennetty menot ja lisätty tulot. Nettopalkka on palkka, josta on vähennetty verot ja muut pakolliset maksut.

Esimerkiksi nettovienti on kokonaisviennin ja -tuonnin erotus.

Nettokansantuote saadaan vähentämällä kiinteän pääoman kuluminen bruttokansantuotteesta.

Nettoveroaste taas kuvaa veroastetta, josta on vähennetty yksityisen sektorin julkisyhteisöiltä saamien tukipalkkioiden sekä tulon- ja pääomansiirtojen osuus.

Nettotuloilla tarkoitetaan tuloja verotuksen jälkeen. Siihen rinnastuu käytettävissä olevan tulon käsite, jossa otetaan maksettujen verojen lisäksi huomioon saadut tulonsiirrot.

Nettosiirtolaisuus on maahanmuuton ja maastamuuton erotus.

Väestön uusiutumista mitataan brutto- tai nettouusiutumisluvulla, jotka ilmoittavat tavallisesti tytär- ja äitisukupolven koon välisen suhteen. Jos nettouusiutumisluku on alle yhden, tytärsukupolvi on äitisukupolvea pienempi.

Harjoitukset

Jaa