Työmarkkinatilastot

Oppitunti:
Aihe:

2.5 Avoimet työpaikat -tilasto

Tilastokeskuksen julkaisemasta avoimet työpaikat -tilastosta saadaan neljännesvuosittain tietoa avoimista työpaikoista Suomessa. Tilasto kuvaa osaltaan työvoiman kysyntää ja siinä tapahtuvia muutoksia ja antaa siten tietoa työmarkkinoiden kehityksestä työnantajan näkökulmasta tarkasteltuna. Tilaston laadinta on säädelty Euroopan unionin asetuksilla, joiden tavoitteena on ajantasaisen ja vertailukelpoisen tiedon saaminen avoimista työpaikoista EU:n jäsenmaissa.

Avoimet työpaikat -tutkimuksessa tilastoidaan vuosineljänneksen viimeisen kuukauden ensimmäisenä päivänä avoinna olleiden työpaikkojen määrää koko Suomessa. Tietoa kerätään myös avointen työpaikkojen ominaisuuksista, kuten osa-aikaisuudesta ja määräaikaisuudesta. Tutkimuksessa selvitetään lisäksi, kuinka suuri osa avoimista työpaikoista on ns. vaikeasti täytettäviä eli sellaisia, joihin työnantajan oman näkemyksen mukaan on ollut vaikeuksia saada sopivaa työntekijää.

Tilaston tiedot kerätään työnantajille suunnatulla kyselytutkimuksella. Tutkimuksessa on mukana joka vuosineljänneksellä noin 2 500 eri toimipaikkaa, jotka poimitaan satunnaisotannalla yritys- ja toimipaikkarekisteristä siten, että eri toimialat ja erikokoiset toimipaikat ovat edustettuina. Tutkimus koskee Suomessa sijaitsevia yksityisen ja julkisen sektorin toimipaikkoja, joilla on rekisterin mukaan palkattua työvoimaa vähintään yhden henkilötyövuoden verran. Tutkimuksen ulkopuolelle on rajattu kotitalouksien, kansainvälisten organisaatioiden ja toimielimien sekä maanpuolustuksen toimipaikkojen tarjoamat työpaikat.

Tutkimuksessa avoimeksi työpaikaksi lasketaan työpaikat, joihin työnantaja on etsinyt sopivia ehdokkaita myös toimipaikan ulkopuolelta, esimerkiksi ilmoittamalla paikan työnvälitykseen tai käyttämällä muita ilmoituskanavia tai omia kontaktiverkostojaan. Avoimiksi työpaikoiksi ei lasketa tehtäviä, joihin haetaan palkatonta harjoittelijaa, ulkopuolista alihankkijaa tai urakoitsijaa. Lisäksi tilasto ei huomioi lyhytaikaisia, alle kuukauden kestäviä työsuhteita. Tilastokeskuksen julkaisemat tiedot avoimista työpaikoista ovat erilaisia kuin työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastossa, joka kattaa yksinomaan kaikki TE-toimistojen tarjoamaan työnvälitykseen ilmoitetut työpaikat.

Avoimet työpaikat -tilaston tuloksia julkaistaan toimipaikan toimialan ja koon sekä työnantajasektorin mukaan luokiteltuna. Tietoja esitetään myös toimipaikan sijainnin mukaan suuraluetasolla. Tutkimuksen otospohjaisuus rajoittaa mahdollisuuksia julkaista tuloksia tarkimmilla luokitustasoilla.

Harjoitukset

Jaa