Työmarkkinatilastot

Oppitunti:
Aihe:

3.1 Väestön jakautuminen taloudellisen toiminnan mukaan

Väestö voidaan jakaa taloudellisen toiminnan mukaan erilaisiin ryhmiin. Eri tilastoissa käytetään hieman erilaisia käsitteitä ja luokituksia, mutta lähtökohta on sama: työvoimaan kuuluvat erotetaan työvoimaan kuulumattomista ja työvoima jaetaan työllisiin ja työttömiin (ks. kuvio alla). Tarvittaessa ryhmiä voidaan jakaa edelleen pienempiin alaryhmiin.

Työvoimatutkimuksessa 15–74-vuotias väestö jaetaan työmarkkina-aseman mukaan ensin työvoimaan ja työvoimaan kuulumattomiin. Työvoima jaetaan edelleen työllisiin ja työttömiin. Työlliset jaetaan puolestaan ammattiaseman mukaan palkansaajiin sekä yrittäjiin ja yrittäjäperheenjäseniin.

Työssäkäyntitilastossa käytetään pääasiallisen toiminnan käsitettä. Se kuvaa koko väestön taloudellisen toiminnan tyyppiä vuoden viimeisen viikon aikana. Sama henkilö voi sisältyä useampaan eri lähdeaineistoon, mutta henkilölle päätellään aina vain yksi pääasiallinen toiminta. Päättelyssä työvoimaan kuuluminen on etusijalla. Työvoiman sisällä työttömien päättely tehdään ennen työllisten päättelyä.

Pääasiallinen toiminta jakautuu seuraaviin luokkiin:

 • Työvoima
  • työlliset
  • työttömät
 • Työvoiman ulkopuolella olevat
  • 0–14-vuotiaat
  • opiskelijat, koululaiset
  • eläkeläiset
  • varusmiehet, siviilipalvelusmiehet
  • muut työvoiman ulkopuolella olevat.

Työlliset voidaan jakaa vielä ammattiaseman mukaan

 • palkansaajiin
 • yrittäjiin.

Kuviossa havainnollistetaan, miten väestö jakautuu pääpiirteittäin eri luokkiin taloudellisen toiminnan mukaan.

Kuvio. Väestön jakautuminen taloudellisen toiminnan mukaan 2014

Kuvio. Väestön jakautuminen taloudellisen toiminnan mukaan 2014

Lähde: Suomen virallinen tilasto (SVT): Työssäkäynti: 010. Väestö työmarkkina-aseman, sukupuolen ja iän mukaan 1987–2014 [tietokantataulukko]. ISSN=1798-5528. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.8.2016]. Saantitapa: http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__vrm__tyokay/010_tyokay_tau_101.px

Harjoitukset

Jaa