På svenska

In English

Työmarkkinatilastot

Oppitunti:
Aihe:

6.2 Koulutus, työllisyys ja työurien pituus

Koulutus vaikuttaa paljon henkilön työllistymiseen.Kuviosta 1 nähdään, että korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden työllisyys oli 80 ja 95 prosentin välissä vuonna 2014. Keskiasteen eli lukion tai ammattikoulun käyneiden työllisten osuus oli korkeimmillaan 75 ja 80 prosentin välissä. Korkeintaan perusasteen koulutuksen saaneilla työllisyys nousee parhaimmillaan noin 60 prosenttiin. Ryhmässä ovat mukana myös henkilöt, joiden koulutusastetieto on jostain syystä jäänyt tuntemattomaksi. Korkeintaan perusasteen koulutuksen suorittaneista miehistä puolet oli työssä 26 vuoden iässä ja naisista 42 vuoden iässä.

Kuvio 1. Työllisten osuus koulutusasteen, iän ja sukupuolen mukaan 2014

Kuvio 1. Työllisten osuus koulutusasteen, iän ja sukupuolen mukaan 2014

Lähde: Työssäkäyntitilaston sisäinen tietokanta. Suomen virallinen tilasto (SVT): Työssäkäynti. ISSN=1798-5528. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.8.2016]. Saantitapa: sisäinen tietokanta

Keskiasteen koulutus nosti miesten työllisyyttä noin 20 prosenttiyksiköllä ja naisten vielä sitäkin enemmän. Keskiasteen tutkinnon suorittaneista naisista puolet oli töissä jo ennen 20 vuoden ikää ja miehistä 21 vuoden iässä. Korkea-asteen tutkinnot suoritetaan vanhempana, mutta tässäkin ryhmässä puolet oli töissä jo pian 20. ikävuoden jälkeen. Myös työelämästä poistuminen myöhentyy koulutustason noustessa. Vain perusasteen suorittaneet poistuivat 60-vuotiaina, keskiasteen suorittaneet 61-vuotiaina ja korkea-asteen suorittaneet yli 62-vuotiaina.

Koulutus ja työurat

Kuviossa 2 kullekin ikäluokalle lasketut työllisyysosuudet on summattu yhteen koko työiän (18–64-vuotiaat) ajalta, jolloin saadaan arvio 18-vuotiaalle työuran aikana kertyvistä työvuosista. Vuoden 2014 työllisyydellä naisille kertyisi 33,1 työvuotta ja miehille 31,5.

Kuvio 2. 18-vuotiaan työvuosien odotusarvo 2014 koulutusasteen mukaan

Kuvio 2. 18-vuotiaan työvuosien odotusarvo 2014 koulutusasteen mukaan

Lähde: Työssäkäyntitilaston sisäinen tietokanta. Suomen virallinen tilasto (SVT): Työssäkäynti [verkkojulkaisu]. ISSN=1798-5528. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.8.2016]. Saantitapa: sisäinen tietokanta

Elinaikaisissa työvuosissa on suuria eroja koulutustasojen välillä. Korkeintaan perusasteen tutkinnon suorittaneelle miehelle kertyisi työiän aikana vuoden 2014 työllisyysosuuksilla laskien vain 24 työvuotta ja naiselle 20,7 työvuotta. Naisten yleisemmät perhevapaat kasvattavat eroa.

Keskiasteen tutkinnon suorittaneiden miesten työura pitenee 7,5 vuodella ja naisten yli 10 vuodella verrattuna korkeintaan perusasteen käyneisiin. Samalla sukupuolten välinen ero lähes katoaa.

Korkea-asteen koulutus pidentää keskiasteen koulutukseen verrattuna miesten työuraa yli neljällä vuodella ja naisilla neljällä vuodella. Korkea-asteen suorittaneet naiset tekevät vuoden enemmän töitä kuin korkea-asteen verran opiskelleet miehet. 

Katso esimerkistä, miten työuran pituus lasketaan

Esimerkit

Jaa