Työmarkkinatilastot

Oppitunti:
Aihe:

6.5 Yrittäjät

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksessa yrittäjäksi katsotaan henkilö, joka harjoittaa taloudellista toimintaa omaan laskuun ja omalla vastuulla. Yrittäjä voi olla työnantajayrittäjä, jolla on palveluksessaan palkattua työvoimaa tai yksinäisyrittäjä kuten ammatinharjoittaja tai freelancer. Yrittäjäperheenjäseneksi luetaan puolestaan henkilö, joka työskentelee palkatta samassa kotitaloudessa asuvan perheenjäsenen yrityksessä tai maatilalla.

Vuonna 2015 yrittäjiä oli 335 000 henkeä ja yrittäjäperheenjäseniä 11 000 henkeä, mikä oli yhteensä noin 14 prosenttia kaikista työllisistä. Kaikista yrittäjistä työnantajayrittäjiä oli 103 000 ja yksinyrittäjiä 232 000 henkeä. Yrittäjistä ja yrittäjäperheenjäsenistä miehiä oli 234 000 ja naisia 112 000 henkeä. Ikäryhmittäin tarkasteltuna määrällisesti eniten yrittäjiä oli 45–54-vuotiaissa. Työllisten määrään suhteutettuna eniten yrittäjiä oli puolestaan 65–74-vuotiaissa, mikä oli noin 57 prosenttia ikäryhmän työllisistä.

Kuvio. Palkansaajat sekä yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet ikäryhmittäin 2015

Kuvio. Palkansaajat sekä yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet ikäryhmittäin 2015

Lähde: Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu]. ISSN=1798–7830. työllisyys ja työttömyys 2015, Liitetaulukko 29. Työlliset ammattiaseman, iän ja sukupuolen mukaan vuonna 2015, 15–74-vuotiaat. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 11.10.2016]. Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2015/13/tyti_2015_13_2016-04-12_tau_029_fi.html

Taulukosta selviää, että noin viidennes kaikista yrittäjistä ja yrittäjäperheenjäsenistä työskenteli maa-, metsä- ja kalatalouden toimialalla vuonna 2015. Yrittäjiä ja yrittäjäperheenjäseniä oli tällä toimialalla myös suhteellisesti eniten, noin 66 prosenttia kaikista maa-, metsä- ja kalatalouden työllisistä.

Taulukko. Työlliset ammattiaseman mukaan toimialoittain 2015, 15–74-vuotiaat 

Toimiala Työlliset yhteensä Palkansaajat Yrittäjät ja yrittäjäperheen-
jäsenet
Toimialat  yhteensä (00-99) 2437 2090 346
A, B   Maatalous, metsätalous, kalatalous; kaivostoiminta (01-09) 109 38 72
C–E  Teollisuus; sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto (10-39) 352 328 24
F   Rakentaminen (41-43) 168 126 42
G   Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus (45-47) 284 245 39
H   Kuljetus ja varastointi (49-53) 137 116 21
I   Majoitus- ja ravitsemistoiminta (55-56) 87 75 12
J   Informaatio ja viestintä (58-63) 106 95 11
K, L   Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala (64-68) 73 66 7
M, N   Liike-elämän palvelut (69-82) 277 223 54
O   Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus (84) 106 106 .
P   Koulutus (85) 179 174 5
Q   Terveys- ja sosiaalipalvelut (86-88) 404 382 23
R–U   Muu palvelutoiminta (90-99) 145 110 35

Lähde: Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 11.10.2016]. Saantitapa: sisäinen tietokanta.


Jaa