Tutkimusaineistot etäkäytössä

Oppitunti:
Aihe:

2.2 SISU-mallin käyttötavat

SISU-mallin käyttömahdollisuudet ovat laajat.

Mallia käytetään

  • vero- ja sosiaaliturvalainsäädännön suunnittelussa
  • seurannassa ja arvioinnissa
  • verotuksen ja sosiaaliturvan kehitystä koskevissa tutkimuksissa ja selvityksissä.

Mallin käyttäjiä ovat ministeriöt, tutkimuslaitokset, yliopistot, puolueet ja etujärjestöt. Mallilla tuotettuja tutkimuksia ja selvityksiä on koottu Tilastokeskuksen sivuille.

SISU-malli on staattinen malli, joka sopii eri politiikkavaihtoehtojen välittömien vaikutusten arviointiin. Staattisessa mallissa ei huomioida lakireformeista aiheutuvia pitkän aikavälin käyttäytymisvaikutuksia (esim. työn tarjontaan) ja dynaamisia vaikutuksia.

Mikrosimulointimalli on ainoa väline, jolla voidaan tehokkaasti hallita etuus- ja verojärjestelmän yhteisvaikutuksia. Verotuksen ja sosiaaliturvaetuuksien taustalla on monimutkainen lainsäädäntö. Lisäksi sosiaaliturvaetuudet ovat usein päällekkäisiä ja kytkeytyvät toisiinsa luoden tulonsiirtojärjestelmästä vaikeasti hallittavan kokonaisuuden. Mikrosimulointimalli ottaa huomioon kaikki etuuksien ja verotuksen väliset kytkennät.

Mallilla voidaan arvioida

  • järjestelmässä tapahtuneita muutoksia
  • nykytilannetta
  • suunniteltujen lainsäädäntömuutosten tulevia vaikutuksia.

Vero- ja sosiaaliturvalainsäädäntöä on mallinnettu SISU-malliin useita vuosia taaksepäin, mikä mahdollistaa vero- ja tulonsiirtojärjestelmässä tapahtuneiden muutosten tarkastelun. Lainsäädännön suunnittelua tehdään useita vuosia eteenpäin. Tulevaisuutta koskevia tarkasteluja varten mallissa on ajantasaistettuja aineistoja, jotka ottavat huomioon yhteiskunnan rakenteelliset muutokset ja tulojen ja menojen kehityksen. Lisäksi tulevaa kehitystä ennakoiden, malliin on viety valtiovarainministeriön indeksiennusteet indeksisidonnaisille sosiaaliturvaetuuksille.

SISU-mallilla voidaan tehdä aineistosimulointia ja esimerkkilaskelmia.

Aineistosimulointi

Laskenta tehdään koko väestöä edustavan henkilötason otosaineiston avulla. Aineistossa on kaikki tarvittavat muuttujat sosiaalietuuksien ja verojen laskemiseksi (tulot, perhesuhteet ym.). Aineistosimuloinnissa aineiston henkilöille lasketaan sosiaalietuudet ja verot laskentamallin asetusten mukaisesti. Simuloinnin tulokset on yleistettävissä koko väestöön.

Aineistosimuloinnilla voidaan selvittää mm.

  • lakimuutosten vaikutuksia väestön tulonjakoon ja eri väestöryhmien taloudelliseen asemaan
  • lakimuutosten vaikutuksia julkiseen talouteen
  • taloudellisia kannustinvaikutuksia (mm. tulo- ja työttömyysloukut, efektiiviset marginaaliveroasteet)
  • etuuksien alikäytön laajuutta.

Esimerkkilaskelmat

Esimerkkilaskelmilla voidaan tehdä simulointia tietyntyyppisille, käyttäjän itse generoimille henkilöille tai kotitalouksille laskemalla näille veroja, etuuksia ja käytettävissä olevia tuloja. Esimerkkilaskelmilla voidaan nopeasti ja havainnollisesti kuvata vero- ja tulonsiirtojärjestelmän toimintaa, esimerkiksi peruspäivärahan korotuksen vaikutusta henkilöiden verotukseen, asumistukeen ja toimeentulotukeen tai lapsilisän reaaliarvon kehittymistä. Esimerkkilaskelmien tulokset eivät ole yleistettävissä koko väestöön tai laajaan väestön osaan aineistosimuloinnin tapaan.


Jaa