Tutkimusaineistot etäkäytössä

Oppitunti:
Aihe:

3.1 Laki tutkimusaineistojen tietosuojan taustalla

Tilastolaissa (280/2004) Tilastokeskuksen tilastotarkoituksiin keräämien tietojen luovutuksesta tutkimuskäyttöön säädetään pykälässä 13.

Kyseisen pykälän perusteluissa todetaan seuraavaa[1]:

"Tietoja luovutettaessa olisi henkilötietojen sekä liike- ja ammattisalaisuutta koskevien tietojen suoja varmistettava tapauskohtaisesti käytännön toimenpiteillä kuten esimerkiksi edellyttämällä riittäviä tietoturvamenettelyjä sekä huolehtimalla tarvittavan tietojen käyttöä koskevan valvonnan ja seurannan järjestämisestä. – – Koska tieteellisen tutkimuksen lopputulokset ovat yleensä julkisia, tulisi niiden julkaisemisen yhteydessä lisäksi aina erikseen varmistaa, ettei tutkimuksen perustana olleita yksittäisiä tilastoyksiköitä olisi mahdollista tunnistaa tutkimuksen julkisista lopputuloksista.

 

Tietoa henkilötietolain (523/1999) soveltamisesta tieteellisessä tutkimuksessa löytyy Tietosuojavaltuutetun sivuilta löytyvästä oppaasta.


[1] Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tilastolain sekä maaseutuelinkeinotilastoista annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta (HE 154/2012).

 


Jaa