Opas opinnäytetyöntekijöille

Jos olet tekemässä pro gradu -tutkielmaa tai opinnäytetyötä yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa, Tilastokeskus voi hyödyttää sinua usealla eri tavalla.

Tilastot tiedon lähteinä

Vaikka et käyttäisikään tilastollisia menetelmiä opinnäytetyössäsi, voit käyttää tilastotietoa tutkimuksesi tiedon lähteinä. Tilastot on jaettu 26 er aihealueeseen: tilastoja löytyy lähes kaikilta elämänalueilta. Jokaisen tilaston etusivulta näkyy uusin julkistus. 

Tiedonhaun oppaat ohjaavat tilastotiedon etsijän hyvien lähteiden äärelle

Tilastokirjasto ja -arkisto

Tilastokirjasto palvelee kaikkia tiedonkäyttäjiä. Tilastokirjastosta löytyy paitsi tilastoalan, myös laajemmin yhteiskuntatieteellistä kirjallisuutta ja oppaita tutkimuksen tekoon.

Tilastokirjasto auttaa aineistojen käytössä kirjaston aukioloaikoina ja verkkopalvelujen välityksellä. Tilastokirjasto tekee myös maksullisia tietopalvelutoimeksiantoja Suomen, eri maiden, Eurostatin ja kansainvälisten järjestöjen tilastoista.

Tilastoarkisto toimii Tilastokirjaston yhteydessä ja on avoin kaikille kiinnostuneille. Arkisto koostuu Tilastokeskuksen ja sen edeltäjien tuottamista tilastojen alkuperäisaineistoista ja julkaisemattomista tauluaineistoista. Aineistot ovat paperi- tai mikrokorttimuotoisia.

Historiallisten tilastojen julkaisuarkisto (Kansallisarkiston Doria-palvelussa) sisältää Suomen virallinen tilasto -sarjassa ilmestyneitä tilastoja vanhimmasta alkaen, Tilastokeskuksen muita tilastoja sekä tilastoihin liittyvää tausta-aineistoa. Vanhin tilastojulkaisu Tilastokeskuksen julkaisuarkistossa on Yhteenveto kuvernöörien viisivuotis-kertomuksista vuosilta 1861–1865 (pdf).

Tilastotietokannat

Tilastokeskuksen tilastotietokannat tarjoavat monipuolisen valikoiman taulukkomuotoista tilastotietoa eri käyttäjien tarpeisiin.

StatFin-tilastotietokanta on erittäin monipuolinen ja laaja maksuton tietokanta, joka sisältää Suomea koskevaa keskeistä tilastotietoa suomen, ruotsin ja englannin kielellä. Tietokannasta on helppo poimia isommasta taulukosta käyttöön sopiva tietokokonaisuus ja tutkia sitä näytöllä, tai ottaa se esimerkiksi Exceliin jatkokäsittelyä varten.

Avoin data -sivulla esitellään avoimia tietokanta-aineistoja ja niiden rajapintoja.

Tutkimuspalvelut

Tilastokeskuksen tutkimuspalveluihin kuuluvat niin tilastojen yksikkötason aineistot kuin erilaiset tutkimuksen tekoa tukevat palvelut.

Tilastokeskuksen julkaisut tiedonlähteenä

Vuosittain ilmestyvä Suomen tilastollinen vuosikirja sisältää laajasti tietoa ja taulukoita Suomesta ja suomen väestöstä. Keskeistä sisältöä ovat tiedot pinta-alasta, väestöstä, maa- ja metsätaloudesta, teollisuudesta, kaupasta, liikenteestä, rahoitusmarkkinoista, opetustoimesta, kulutuksesta ja hinnoista, sosiaalitoimesta ja terveydenhoidosta, oikeustoimesta, valtiontaloudesta ja vaaleista. Julkaisu sisältää kaikki tiedot myös ruotsiksi ja englanniksi.

Suomi lukuina -sivusto kokoaa keskeiset avainluvut Suomesta ja suomalaisista eri aihealueilta. Tiedot ilmestyvät vuosittain myös julkaisuna.